Riikliku kontaktpunkti töö tugineb peamiselt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivile 2011/24/EL, 9. märtsist 2011. a , patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius.  Piiriülene tervishoiuteenus on kindlustatud isikule teises Euroopa Liidu liikmesriigis määratud või osutatud tervishoiuteenus ning selle raames retseptiravimite ja meditsiiniseadmete väljakirjutamine ja väljastamine. 

Kontaktpunkti ülesanded

Kontaktpunkt annab Eesti patsientidele piiriülese tervishoiuteenuse kohta vähemalt järgmist teavet:

1) teiste liikmesriikide riiklike kontaktpunktide kontaktandmed;
2) piiriülese tervishoiuteenuse kulude hüvitamise tingimused, hüvitistele juurdepääs ja nende kindlaksmääramise kord;
3) kaebuste esitamise kord ja hüvitiste taotlemise mehhanismid, vaidluste lahendamise õiguslikud ja halduslikud võimalused, sealhulgas piiriülestest tervishoiuteenustest tuleneva kahju korral, haldusmenetlused ning edasikaebamis- ja heastamiskord;
4) tervishoiuteenused, mille puhul on piiriülese tervishoiuteenuse tarbimiseks nõutav ravikindlustuse seaduse §-s 66sätestatud eelluba, samuti kogu vajalik teave eellubade ja ravijärjekordade süsteemi kohta;
5) teises liikmesriigis kasutamiseks mõeldud retseptidele kantav andmekoosseis;
6) võimaluse korral esialgne hinnang piiriülese tervishoiuteenuse tarbimisega kaasnevate kulude hüvitatava summa kohta;
7) patsiendiõigused.

Kontaktpunkt annab teiste Euroopa Liidu liikmesriikide patsientidele piiriülese tervishoiuteenuse kohta vähemalt järgmist teavet:

1) Eestis kehtivad tervishoiuteenuste kvaliteedi- ja ohutusstandardid ning juhised, samuti teave, milliste tervishoiuteenuste osutajate suhtes selliseid standardeid ja juhiseid kohaldatakse;
2) Eestis kehtiv tervishoiuteenuste osutajate järelevalve ja hindamise kord ning teave, milliste tervishoiuteenuste osutajate suhtes seda kohaldatakse;
3) kaebuste esitamise kord ja hüvitiste taotlemise mehhanismid, vaidluste lahendamise õiguslikud ja halduslikud võimalused, sealhulgas piiriülestest tervishoiuteenustest tuleneva kahju korral, haldusmenetlused ning edasikaebamis- ja heastamiskord;
4) Eestis tegevusluba omavad tervishoiuteenuste osutajad, konkreetse teenuseosutaja õigus teenuseid osutada või tema tegevuspiirangud ning puudega isikute juurdepääs haiglatele;
5) tervishoiuteenused, mille suhtes on kehtestatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-s 50sätestatud juurdepääsupiirangud;
6) patsiendiõigused.

Kontaktpunkt annab nii Eesti kui teiste Euroopa Liidu liikmesriikide teenuseosutajatele, ametkondadele ja muudele isikutele piiriülese tervishoiuteenuse kohta vähemalt järgmist teavet:

1) piiriülese tervishoiuteenuse kulude hüvitamise tingimused, hüvitistele juurdepääs ja nende kindlaksmääramise kord;

2) Eestis tegevusluba omavad tervishoiuteenuste osutajad, konkreetse teenuseosutaja õigus teenuseid osutada ja tema tegevuspiirangud;

3) tervishoiuteenused, mille puhul on piiriülese tervishoiuteenuse tarbimiseks nõutav ravikindlustuse seaduse §-s 663 sätestatud eelluba, samuti kogu vajalik teave eellubade ja ravijärjekordade süsteemi kohta;

4) tervishoiuteenused, mille suhtes on kehtestatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-s 50sätestatud juurdepääsupiirangud;

5) võimalus suunata haruldase haigusega patsiente teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse diagnoosimisele ja ravile, mis ei ole riigisiseselt kättesaadav; Täpsem info leitav siit.

6) teises liikmesriigis kasutamiseks mõeldud retseptidele kantav andmekoosseis.

Direktiivi reguleerimisalasse ei kuulu:
 - pikaajalise hoolduse teenused, mille eesmärk on toetada rutiinsete igapäevaste toimingute tegemiseks abi vajavaid inimesi;
 - elundisiirdamise eesmärgil elundite kättesaadavus ja jaotamine;
 - riiklikud nakkushaigustevastased vaktsineerimisprogrammid, mis on suunatud eranditult elanikkonna tervise kaitsmisele liikmesriigi territooriumil ning mille suhtes kohaldatakse eriplaneerimist ja rakendusmeetmeid.