Soodusravimite loetelu täiendamise põhimõtted

Soodusravimite loetelu muudetakse regulaarselt kord kvartalis (1. jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil ja 1. oktoobril), samaaegselt piirhindade muutmisega.

Taotluste esitamise ja menetlemise kord on kirjeldatud sotsiaalministri määruses: Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad.

Ravimite farmakoökonoomilise hindamise juhendiga saab tutvuda siin (pdf).

Juhtudel, kus soodusravimite loetelu muutmisega seoses võib ette näha ravimite kasutamise tava ja Eesti Haigekassa rahaliste kohustuste muutust, kaasatakse taotluste menetlemisse ravimikomisjon. Ravimikomisjoni koosseisu kuulub 8 liiget – Eesti Arstide Liidu, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Patsientide Nõukoja, Ravimiameti, Eesti Haigekassa, Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad. Komisjon on nõuandev sotsiaalministrile ning selle arutelude protokollid avalikud. Komisjoni koosolekud toimuvad reeglina 2-kuuliste intervallidega.

Detailse informatsiooni menetluses olevate ravimisoodustuste taotluste kohta ja Ravimikomisjoni koosolekute päevakorraga ja protokollidega saab tutvuda Sotsiaalministeeriumi kodulehel.

Tervishoiuteenuste loetelus olevate ravimite nimekirja täiendamise põhimõtted leiate loetelu muutmise üldinfo lehelt.

Meditsiiniseadmete loetelu ja müüjad

Meditsiiniseadmete loetelu menetlemise tegevuskava (uuendatus 16.12.16)

Meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku võivad algatada ravikindlustuse seaduse § 481 alusel tootja, tootja volitatud esindaja, terviseamet ja haigekassa.

Meditsiiniseadmete loetelu muutmine toimub üks kord aastas vastavalt sotsiaalministri määrusega kinnitatud korrale.

Menetluse algatamiseks peab ettepaneku algataja vormistama ja esitama haigekassale vormikohase taotluse, millele vajaduse korral lisatakse täiendavaid andmeid või viiteid vastavale allikale teaduskirjanduses.

Juhime tähelepanu, et kõik haigekassa meditsiiniseadmete loetelus olevad tooted tuleb eelnevalt kanda Terviseameti hallatavasse Meditsiiniseadmete andmekogusse (MSA). Alates 2016. aastast toimub MSA kaudu ka haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmisettepanekute esitamine ja menetlemine. Haigekassale taotluse esitamiseks palume Teil toimida alljärgnevalt:

-       veenduda, et meditsiiniseade on kantud või kanda see MSA-sse;

-       seadme kandmise järel MSA-sse, esitada seadme juurest taotlus „EHK-le soodustuse taotluse eelne meditsiiniseadme kontroll“ (nn. süvakontroll);

-       Terviseameti positiivse hinnangu korral süvakontrolli läbimisest avaneb võimalus esitada seadme juurest taotlus haigekassale seadmega seotud pakendite lisamiseks haigekassa meditsiiniseadmete loetellu. Taotlusele palume lisada (st. MSA-s üles laadida) täidetud ja digiallkirjastatud vormikohase taotluse ning vajadusel täiendavad dokumendid. Ühe seadmega seotud erinevate pakendite taotlused esitatakse ühel taotluse vormil.

Eelnevast lähtuvalt ootab haigekassa andmekogus registreeritud ja süvakontrollitud seadmete pakendite osas meditsiiniseadmete loetelu muutmise taotlusi läbi MSA hiljemalt iga aasta 15. märtsiks. Tähtajast hiljem esitatud ettepanekute menetlemine jätkub järgmisel kalendriaastal.

NB! MSA-ga seotud tegevuste juures palume arvestada järgnevate Terviseameti poolsete menetlusaegadega:

-       seadme kandmine andmekogusse – 14 päeva;

-       EHK-le soodustuse taotluse eelne meditsiiniseadme kontroll – 45 päeva.

Täiendavate küsimuste korral võib menetlusaeg veelgi pikeneda.

Juhul kui teil tekib seoses meditsiiniseadmete andmekogu kasutamisega küsimusi, palun võtke ühendust Terviseameti meditsiiniseadmete osakonnast Kadri Tõnnissoniga telefonil 74 47 421. Lisaks ootab haigekassa iga aasta 1. jaanuariks erialaühendustelt ettepanekuid meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadmete hüvitamise tingimuste muutmise vajaduse kohta, mille järel haigekassa algatab vajadusel meditsiiniseadmete loetelu muutmise menetluse.

Erialaühenduste vabas vormis põhjendatud ettepanekud palume esitada digitaalselt allkirjastatuna elektroonselt aadressile maarja.malk@haigekassa.ee. Küsimuste korral, mis puudutavad haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise taotlusi, palume ühendust võtta aadressil ivika.leik@haigekassa.ee.

Haigekassa poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete müüjate kontaktid.

Meditsiiniseadmete loetelu muutmise taotlustest

Alates 2016. aastast alustab haigekassa oma kodulehel meditsiiniseadmete loetelu muutmise taotluste materjalide ja taotluste kohta antud hinnangute avalikustamisega. Tegevuse eesmärgiks on anda kõigile haigekassa partneritele ülevaade haigekassale esitatud meditsiiniseadmete loetelu muutmise taotlustest, nende menetluse tulemustest ning otsuste tegemise aluseks olnud hinnangutest.

Eelnevast lähtuvalt ja vältimaks konfidentsiaalse info avalikustamist meie kodulehel, palume taotlejatel haigekassale esitatavates meditsiiniseadmete loetelu muutmise taotlustes vajadusel konfidentsiaalne info tähistada.

2016. aasta meditsiiniseadmete loetelu muutmise taotluste menetlus

2016. aasta meditsiiniseadmete loetelu muutmise menetluses on 103 taotlust. Loetelu muutmise taotlustega on teil võimalik tutvuda siin.

Taotlustes käsitletud meditsiiniseadmete andmetega on teil võimalik tutvuda Terviseameti hallatava meditsiiniseadmete andmekogu vahendusel https://msa.sm.ee/