Ravi rahastamise leping on haldusleping, millega võtab  haigekassa kindlustatud isikult üle kohustuse maksta tasu tervishoiuteenuse osutamise eest vastavalt lepingus ja õigusaktides sätestatud tingimustele. Ravi rahastamise lepingu sõlmib haigekassa tervishoiuteenuse osutaja või tervishoiuteenuse osutajatega.

 Ravi rahastamise lepingu sõlmimise ning lepingu tähtaja üle otsustamisel hindab haigekassa järgmisi asjaolusid:

1) kindlustatud isikute vajadus teenuse järele ja teenuse kättesaadavus;
2) teenuse osutamise kvaliteet ja tingimused;
3) teenuse hind;
4) teenuse osutamise võimalikkus vastavalt majutuse standardtingimustele;
5) tervishoiuteenuse osutajate piirarv;
6) tervishoiuteenuse osutamise keskmise koormuse näitajad;
7) riigi tervishoiupoliitika arengusuunad;
8) varasemate ravi rahastamise lepingute või sellesarnaste lepingute nõuetekohane täitmine tervishoiuteenuse osutaja poolt;
9) maksuvõlgnevuse olemasolu või puudumine ning tervishoiuteenuse osutaja üldine majanduslik seisund;
10) ravikindlustust ja tervishoidu reguleerivate õigusaktide nõuetekohane täitmine tervishoiuteenuse osutaja või temale tööd andva isiku poolt.

Täpsem informatsioon ravi rahastamise lepingu tinigmuste kohta on kättesaadav Ravikindlustuse seaduses § 37.

 
Muud lepingud:
 

- Apteegist müüdavad meditsiiniseadmed: meditsiiniliste abivahendite eest tasumise ja aruande elektroonilise edastamise lepingu lisa 2 (alates 01.01.2012) ja meditsiiniseadmete aruande saadetise struktuuri tehniline kirjeldus (lepingu lisa 1)
- Vältimatu abi leping haigekassa ja sotsiaalministeeriumi vahel 2015 , 2016, 2017
- Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse rahastamise leping 
- Teisese arvamuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise leping 
- Haiguste ennetamise projekti juhtimise rahastamise lepingu tingimused 
- Tervist edendava projekti rahastamise lepingu tingimused

Loe lisaks

Lepingupartnerid

Haigekassa tasub kindlustatu tervishoiuteenuste eest ainult siis, kui raviasutusel on olemas leping haigekassaga. Haigekassa tasub ainult nende tervishoiuteenuste eest, mis on Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus ning mille osutamiseks on meditsiiniline näidustus.

Alates 2006. aastast sõlmivad eriarstiabi, hambaravi ja hooldusravi osutavad tervishoiuasutused lepingu ainult selle haigekassa osakonnaga, mille territooriumil nad asuvad, kuid teenindavad kõiki haigekassa kindlustatuid sõltumata sellest, millise piirkondliku osakonna kindlustatute hulka patsient kuulub.

Eriarstile pöördumisel kehtib saatekirja nõue (välja arvatud ravikindlustuse seaduses kirjeldatud juhtudel: trauma, krooniline haigus, tuberkuloos, silmahaigus, naha- või suguhaigus või kui arstile pöördutakse günekoloogilise või psühhiaatrilise abi saamiseks ja laste hambaravis).

Lepingupartnerid tsentraalsete lepingute osas on eriarstiabi vahenditest osutatavad teenused, mille kulud planeeritakse kõigi piirkondlike osakondade kindlustatute raviks tsentraalselt. Sellise planeerimise peamine põhjus on kallihinnaliste, piirkondlikult ebaühtlase vajadusega tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamine kõigile Eesti kindlustatutele võrdsetel alustel.

Eesti Haigekassa

lepingupartnerid (2017)

2017 a lepingud

seisuga 21.02.2017

2017 I pa lepingute täitmine

   
     

Eesti Haigekassa
lepingupartnerid (2016)

2016 a lepingud 

seisuga 16.03.2016

2016 I pa lepingute täitmine

2016 II pa lepingud  seisuga 28.10.2016 

2016 II pa lepingute täitmine

Eesti Haigekassa
lepingupartnerid (2015)

2015.a lepingud 

seisuga 09.03.2015

2015 I pa lepingute täitmine 

2015 II pa lepingud

seisuga 31.07.2015

2015 II pa
lepingute täitmine

 

2014.a lepingud 

seisuga 07.04.2014

2014 I pa lepingute 
täitmine

2014 II pa lepingud
seisuga 29.08.2014

2014 II pa 

lepingute  täitmine

 

 

Lepingupartnerid 2003-2013


Lepingupartnerid 2003-2013

Eesti Haigekassa lepingupartnerid 2013. aastal teenuse osutamise sihtpunkti ja eriala alusel 
Haigekassa lepingupartnerite lepingumahud 2007-2013 
Haiguste ennetamise projektid 2013 - haiguste ennetuseks sõlmitud lepingute mahud 2013. aastaks

Lepingute mahud 2013. aastal piikondlike osakondade kaupa:

I kv, II-IV kv (seisuga 12.12.2012
ja 26.02.2013)

I poolaasta lepingud ja  nende  täitmine

 Uuendatud lepingute mahud seisuga 12.08.2013

2013. aasta lepingud ja nende täitmine

Harju

 Harju

 Harju

 Harju

Pärnu

 Pärnu

 Pärnu

 Pärnu

Tartu

 Tartu

 Tartu

 Tartu

Viru

 Viru

 Viru

 Viru

Keskostu tervishoiuteenused

 Keskostu tervishoiuteenused ja tsentraalsed lepignud

 Keskostu tervishoiuteenused ja tsentraalsed lepingud

 Keskostu tervishoiuteenused ja tsentraalsed lepingud

Tsentraalsed lepingud- katarakti ja endoporteesi operatsioonid, kardioloogilised teenused, viljatusravi, organsiirdamised.