Haigekassa e-teenuste arendusprojektid

Eesti Haigekassa peab oluliseks kogu e-tervise infosüsteemi terviklikku arendamist. Kaasaegne ja tõrgeteta toimiv tervishoiusüsteemi infotehnoloogiline taristu aitab tagada tervishoiusüsteemi tõhusama toimimise, tervishoiusüsteemi kvaliteedi ning arstiabi parema kättesaadavuse.

Loe lähemalt:

Digiretsepti arendused

X tee v 6.0

Partnerihalduse infosüsteem

Hambaravi mitterahaline hüvitis

eTVL2 arendused

TORU kontrollide arendused

Tervishoiu otsustustugi

 

Digiretsepti arendused


Periood

Arendused

Eeldatav kasutusele võtmise aeg

Arendusnõuded partnerile

2017

Koostoimeteenuse täiendus apteekritele

 

Sügis 2017

Apteekide infosüsteemide arendus. Apteekril on võimalik hinnata käsimüügiravimite ja aktiivsete retseptiravimite koostoimeid.

2017

E-ravimileht ja annustamisskeemi muudatused

Sügis 2017

Arstide ja apteekide infosüsteemide arendus. Täiendatakse keerukate raviskeemide annustamise märkimise ja kuvamise võimalust. Töötatakse välja e-ravimilehe kuva arstidele ja apteekritele.

2017-2018

Retsepti omaosaluse ja ravimihüvitise süsteemi muutmine

Rakendub 01.01.2018

Apteekide infosüsteemide arendus. Täiendava ravimihüvitise automaatne arvutamine ja müügi hetkel hüvitisest lähtuva soodustuse saamine.

2017-2018

Piiriülene digiretsept Soomega

Kevad 2018-2019

Apteekide infosüsteemide arendus 2017-2018, võimalikud arstide infosüsteemide arendused 2018-2019. 2018. a kevadel on võimalik Soomes välja kirjutatud digiretsepti osta Eesti apteekidest, 2019. aastal realiseerub Eestis välja kirjutatud digiretseptide Soomes ostmise võimalus.

2017

Meditsiiniseadmete registriga liidestumine

Sügis 2017

Arstide ja apteekide infosüsteemide arendus. Meditsiiniseadmete teenused suunatakse ümber Meditsiiniseadmete Andmekogusse.

2017

Riskijagamisskeemide monitoorimine

Täpsustub

Apteekide infosüsteemide arendus. Keerukate riskijagamise skeemi kuuluvate tasuta pakendite väljakirjutamine ja väljastamine digiretsepti abil.

2017

Perearstide misp2 portaali sulgemine

Perearsti portaal sulgetakse lõplikult 2017. aasta septembris

Perearstide infosüsteemide arendus. Perearsti misp2 portaali sulgemine ja päringute suunamine misp2 tto portaali.


Projekti eest vastutab: Eesti Haigekassa, piiriülese digiretsepti projekti koordinaatoriks on TEHIK

Haigekassa poolne kontaktisik: Liis Kruus, liis.kruus[@[haigekassa.ee

 

X-tee v 6.0

Üleminek X-tee versioonile 6 on RIA poolt algatatud projekt, mille eesmärgiks on parandada X-tee turvaskeemi ja tagada X-teel vahendatavate sõnumite terviklikkus. Teisteks eesmärkideks on laiendada X-tee liikmete ja andmekogude klassifitseerimist ja vabaneda ajale jalgu jäänud vanade X-tee sõnumiprotokollide toetamisest.

Üleminek X-tee versioonile 6 Eesti Haigekassas


Projekti kirjeldusVastavalt Vabariigi Valitsuse 23.09.2016 määrusele nr. 105 „Infosüsteemide andmevahetuskiht” peavad kõik X-tee liikmed üle minema X-tee versioonile 6. Üleminek toimub RIA poolt kehtestatud ajakava kohaselt. Uus X-tee versioon esitab uusi tehnilisi nõudeid X-tee liikmete IT süsteemidele. Üheks nõudeks on riistavaralise turvaseadme (edaspidi HSM) soetamine, mille põhiülesandeks on X-tee päringute signeerimine reaalajas. Käesoleva projekti raames esitas haigekassa struktuuritoetuse taotluse kahe HSM seadme soetamiseks koos esimese aasta hooldusmaksumusega. 

Projekti eesmärkProjekti eesmärgiks oli tagada õigeaegne üleminek X-tee versioonile 6, nagu näeb ette X-tee v6 juurutamise ajakava. Projekti elluviimisega aidatakse kaasa EHK strateegias sätestatud eesmärkide saavutamisele: (1) elutähtsate teenuste taristu on turvaline ja kõrgkäideldav; (2) küberturvalisuse suurendamine.

Finantseerimine: Seadmete hankimiseks viidi läbi riigihange, mille võitis Osaühing Yop Systems. Hanke kogumaksumus oli 137 892 eurot (koos km-ga). Eraldatud toetuse summa on 85000 eurot. Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist. Omafinantseering haigekassa IT kuludest on 52 892 eurot.

Projekti tulemusProjektitulemusena on haigekassa poolt hallatavad riiklikud andmekogud võimelised toimima x-tee versioon 6.0 keskkonnas.

 

Periood

Arendused

Eeldatav kasutusele võtmise aeg

Arendusnõuded partnerile

2017

Digiretsepti ja Kindlustusregistri teenuste testimine ja avamine X-tee versioon 6 toodangu keskkonnas.

Projekti tulemusena on haigekassa poolt hallatavad riiklikud andmekogud võimelised toimima X-tee versioon 6.0 keskkonnas.

NB! September-oktoober 2017

Haigekassa X-tee partnerid (EMTA, Rahvastikuregister, Äriregister, Terviseamet, Ravimiamet, TEHIK, Töökeskkonna Inspektsioon, RIA) peavad oma X-tee teenuseid v6 keskkondades (arendus, test, toodang) avama. Uus X-tee versioon esitab uusi tehnilisi nõudeid X-tee liikmete IT süsteemidele, mille kaudu liidestatakse X-teega. Üheks nõudeks on riistavaralise turvaseadme (edaspidi HSM) soetamine, mille põhiülesandeks on X-tee päringute signeerimine reaalajas. 


Projekti eest vastutab: Eesti Haigekassa, X- tee versioon 6 ülemineku koordinaatoriks on RIA

Haigekassa poolne kontaktisik: Deniss Andrijevski, deniss.andrijevski[@]haigekassa.ee

 

Partnerihalduse infosüsteem

Periood

Arendused

Eeldatav kasutusele võtmise aeg

Arendusnõuded partnerile

2017- 2018

I etapp (arendused ja piloteerimine)

RRL lepingute (esimeste partneritena HVA haiglad), arvelduse ja andmevahetuse keskkonna uuendamine (s.h üleminek üle x-tee põhisele arveldamisele)

2018

Arvelduse teenuste üle viimine x-tee põhisele lahendusele.

2017 II pa-2019

ÜRL lepingute arvelduse ja andmevahetuse keskkonna detailanalüüs ja uuendamine (lõplik üleminek x-tee põhisele andmevahetusele)

2019

Arvelduse  teenuste üle viimine x-tee põhisele lahendusele.


Haigekassa poolne kontaktisik: Ruth Türk, ruth.turk[@]haigekassa.ee

 

Hambaravi mitterahaline hüvitis

Periood

Arendused

Eeldatav kasutusele võtmise aeg

Arendusnõuded partnerile

2017

Hambaravi mitterahalis hüvitiseg seotud IT-arenduste tegemine-arveldusinfo edastamine X-tee kaudu. Teenuste arendamine ja testimine limiidijäägi halduseks.

MISPi kasutajaliidese arendamine.

Arendustega paralleelselt liidestamise juhendi koostamine arendajatele

Juuni 2017

Hambaravi tarkvarade arendajatele X-teega liidestamise juhendi saatmine ning nende poolne arendamine juhendile vastavalt.

Hambaravi teenuse osutajate, kellel puudub hambaarsti tarkvara kasutamise võimekus. MISP kasutuskeskkonna loomine.

Arendajate ja Eesti Hambaarstide Liidu kohtumised tarkvaralahenduste tutvustamiseks (EHK vahendab)

Lisainfo ja dokumentatsioon arendajale: http://www.haigekassa.ee/hambaravi#arendused

Haigekassa poolne kontaktisik: Külli Friedemann, Kylli.Friedemann@haigekassa.ee

 

eTVL2 arendused

Periood

Arendused

Eeldatav kasutusele võtmise aeg

Arendusnõuded partnerile

2017

e-TVL-i edastamine Eesti Haigekassa süsteemi vahetult pärast selle avamist arsti poolt lehe alguskuupäevaga.

Aprill 2018

Raviasutuste infosüsteemide arendus avatud töövõimetuslehe andmete saatmiseks selle avamise hetkel.


Projekti eest vastutab: Eesti Haigekassa ja raviasutuste infosüsteemide arendajad

Haigekassa poolne kontaktisik: Tea Matson, tea.matson[@]haigekassa.ee

 

TORU kontrollide arendused

Periood: 2017 november

Arendused:  Rakendub uus TORU kontroll 50701
Vastavalt kehtivatele määrustele “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” ja “Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika”§ 53 p 4 ja § 58 lg 1 p 1 on tekkinud vajadus alates 01.11.2017 lisada TORU kontroll 50701, mis kontrollib kõigi teenuse tüüpide raviarveid.

Kontroll 50701:
Veateade:

 1. Raviarve alguse kuupäev peab võrduma esimese osutatud teenuse kuupäevaga
 2. Raviarve lõpetamise kuupäev peab võrduma viimase osutatud teenuse kuupäevaga
 3. Voodipäevade arv ei vasta ravipäevade arvule.

Kontrolli kirjeldus:
Kontroll annab vea, kui
1) Raviarve alguse kuupäev ei ole võrdne esimese osutatud teenuse kuupäevaga Kontroll peab kehtima ainult teenuse tüüpidele 1,19,16,3,4,11, 10,14,20,2,15,18

 • Kontroll ei kehti profiili V99 korral.

2) Raviarve lõpetamise kuupäev ei ole võrdne viimase osutatud teenuse kuupäevaga. Kontroll peab kehtima teenuse tüüpidele 1,19,16,3,4,11,10,14,20,2,15,18

 • Kontroll ei kehti, kui arvel on teenuse tüüp 1,19,16,3,4,11,10,14,20,2,15,18 ja järgmiste §-de teenuse koodid:

  § 71. Histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringud
  § 72. Patoanatoomilised lahangud
 • Kontroll ei kehti kui raviarvel on teenuse tüüpidele 2 (statsionaarne),15 (stats taastusravi) ja 18 (iseseisev statsionaarne õendusabi) või (19 ja teenuse kood 3076) ja järgmiste §-de teenuse koodid:

  § 68. Mikrobioloogilised uuringud
  § 69. Geneteelised ja molekulaarbioloogilised uuringud
  § 70. Immuunuuringud
Lisatud uus kontrolli tingimus:

3) Voodipäevade arv ei vasta ravipäevade arvule.
Kontroll peab kehtima teenuse tüüpidele 2,15,18

Kontroll annab vea, kui raviarve lõpetamise kuupäev ei ole võrdne viimase osutatud teenuse kuupäevaga ja raviarvel märgitud voodipäeva hulkade arv on väiksem kui ravipäevade arv, kuid mitte väiksem kui 1 (st esineb juhtumeid kui kõik voodipäevad on märgitud raviarve alguse kuupäevaga või ühel ning mitmel erineval kuupäeval, kuid mitte raviarve lõpetamise kuupäevaga).

Lisatud kontrolli tingimus ei kehti:
 • Kontroll ei kehti raviarve põhieriala V99 korral.
 • Kontroll ei kehti raviarve korral teenuse tüübiga 2, kui märgitud teenus 2207K, 2276K ja 2288K.
 • Kontroll ei kehti raviarve põhieriala V10 (statsionaarne järelravi) korral, kui raviarve pikkus on 1 päev
 • Kontroll ei kehti teenuse tüübi 15,18 korral, kui raviarve pikkus on 1 päev.

Eeldatav kasutusele võtmise aeg: 01.11.2017

Arendusnõuded partnerile: Tervishoiuteenuse osutajate infosüsteemide arendus

 

Periood

Arendused

Eeldatav kasutusele võtmise aeg

Arendusnõuded partnerile

20.10- 31.12.2017

Tulenevalt 2018.a jõustuvast TTL-st ja tervishoiuteenuse osutajatega sõlmitavatest RRL-st täiendatakse hetkel kehtivaid ja luuakse uusi TORU kontrolle.

Jaanuar .2018

Vajadusel täiendada infosüsteeme.

Haigekassa poolne kontaktisik: Katrin Ploom, katrin.ploom[@]haigekassa.ee

 

Tervishoiu otsustustugi

 

Periood

Arendused

Eeldatav kasutusele võtmise aeg

Arendusnõuded partnerile

01.10.2017 -  30.09.2019

Projekti käigus luuakse maailmas unikaalne üleriigilisse tervishoiusüsteemi integreeritud tervishoiu otsustustoe lahendus, mis kasutab nii tervise kui geeniandmeid ning mida testitakse ja rakendatakse tervishoiuteenuse osutajate (perearstid, pereõed, haiglad) osalusel.

 01.01.2020

Täpsustub

Projekti alameesmärgid:

1) Luua unikaalne toode, mis parandab tervishoiuteenuse osutamist Eestis ja on kergesti kohaldatav eri maade vajadustele.

2) Saada teadmisi ja kogemusi, kuidas avaliku sektori asutuste koostöös hankida uusi innovaatilisi lahendusi.

Projekti tulemusena luuakse üleriiklik tervishoiu otsustustugi ning võimalused selle kasutamiseks kliinilises töös, integreerimiseks teiste otsustustugedega, edasi arendamiseks ning müügiks.

Projekti tulemused: Tervishoiu otsustustoe eduka rakendamise tulemusel on tagatud arstide ja teiste tervishoiutöötajate igapäevatöö tõhus korraldus ning senisest tulemuslikum ja oluliselt personaalsem diagnostika ja raviteenuse pakkumine nii esmatasandil kui eriarstiabis.  Paraneb ennetustegevus, suureneb otsuste kiirus ja kvaliteet raviprotsessis (sh ravivigade ennetamine) ning tekib võimalus tervishoiutöötaja tööaja optimeerimiseks, patsiendile kuluva aja suurendamiseks ja tervishoiusüsteemi kulutõhususe suurenemiseks (ebavajalike visiitide, uuringute ja protseduuride vähenemine).

Tulemused detailsemalt:

1) On loodud digitaliseeritud ravijuhistel ning tervise ja geeniandmete analüüsil põhinev tervishoiu otsustustoe lahendus (otsusetoe mootor, integraator, liidesed);

2) Olemas on andmevahetuse võimekus erinevate tervisevaldkonna andmebaasidega;

3) Kliinilised juhtprojektid (KJP) on ellu viidud kasutades Tervishoiu otsustustoe lahendust (KJP elluviimist ei rahastata käesolevast projektist)

4) Lahendus on edukalt testitud ja valideeritud kasutades tervise infosüsteemi, Geenivaramu ning EHK raviarvete ja Retseptikeskuse andmebaase.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest

Haigekassa poolne kontaktisik: Silja Kimmel, silja.kimmel[@]haigekassa.ee