Teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele tervishoiuteenuste osutamine

Üldine põhimõte arstiabi osutamisel teises liikmesriigis kindlustatud isikule tema Eestis viibimise ajal

Teises EL liikmesriigis kindlustatud isikul on Eestis viibides õigus vajaminevale arstiabile, kusjuures tervishoiuteenuse vajadus peab olema meditsiiniliselt põhjendatud ja arvesse tuleb võtta teise EL liikmesriigi kindlustatud isiku eeldatavat Eestis viibimise kestust ning tervishoiuteenuse olemust. Arstiabi osutamise ulatus tuleneb erinevate riikide sotsiaalkindlustusskeeme koordineerivast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest nr 987/2009, milles sätestatakse määruse nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord. Nimetatud määruse alusel on Eestil kohustus kohelda teises EL liikmesriigis kindlustatud isikuid, kui nad vajavad vajaminevat arstiabi nende ajutisel viibimisel Eestis, võrdväärselt Eesti Haigekassas kindlustatud isikutega.

Kui teises EL liikmesriigis kindlustatud isik on Eestisse tulnud eesmärgiga siin arstiabi saada, on tegemist plaanilise raviga ning selle jaoks peab olema kaasas eeluba ehk vorm E112 või porditav dokument S2. Kui sellist eelluba kaasas ei ole, siis peab teenuseosutaja esitama arve isikule mitte haigekassale.

Riigid, milliste kindlustatutele selle süsteemi järgi vajaminevaid tervishoiuteenuseid osutatakse on:
Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland,Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari.

Vajamineva arstiabi osutamise aluseks on järgmised dokumendid:

Kui tegemist on ajutisel viibimisel vajamineva arstiabiga ning isik ei ole tulnud Eestisse eesmärgiga siin ravi saada on teenuse hüvitamise aluseks Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat

Kui isik on tulnud Eestisse eesmärgiga siin ravi saada, on hüvitamise aluseks vormikohane tõend E112 või S2.

Kui isik saab arstiabi seoses tööõnnetuse või kutsehaigusega on hüvitamise aluseks vormikohane tõend E123 või DA1

Vormid E 106 ega E 121 (S1) ei ole aluseks arstiabi osutamisel. Antud vorm peab olema eelnevalt Haigekassas registreeritud ning sellisel juhul on isik kantud ravikindlustuse andmekogusse.

Tulenevalt sellest, et Itaalias on Euroopa ravikindlustuskaart ühendatud riikliku ravikindlustuskaardiga võib juhtuda, et nad väljastavad Euroopa ravikindlustuskaarte, millel isiku ja pädeva asutuse andmed on asendatud tärnidega. Sellist kaarti aktsepteerida ei tohi.

Hollandis väljastatakse lisaks Euroopa ravikindlustuskaardile (European Health Insurance Card) ka ülemaailmse kehtivusega ravikindlustuskaarte (World Health Insurance Card). Õigus tasuta vajaminevale arstiabile on siiski vaid Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. World Health Insurance Card’i tuleb käsitleda erakindlustuspoliisina.