Töövõimetuslehtede edastamine

18. oktoobril 2014 jõustus Ravikindlustuse seaduse § 53 muudatus, mille kohaselt muutus 1. jaanuarist 2015 elektroonilise töövõimetuslehe (E-TVL) teenuse kasutamine kõigile tööandjatele kohustuslikuks. E-TVL teenuse kasutamiseks on tööandjal vaja liituda teenusega riigiportaalis www.eesti.ee.

Alates 01.01.2015 muutus töövõimetuslehtede andmete elektrooniline edastamine tööandjatele kohustuslikuks. Arst ei väljasta inimesele enam paberil töövõimetuslehte.

Soovitame asutuse sisekorraeeskirjas reguleerida, kuidas töötaja oma haigestumisest ja tööle naasmisest teavitab tööandjat (telefoni teel, suusõnaliselt, e-kirjaga jne).

Teenuses kuvatakse kõiki tööandja andmete ootel olevaid töövõimetuslehti. Lisaks on töötajate töövõimetuslehti võimalik otsida isikupõhiselt.

Teavitusteenuse tellimine tööandja andmete ootel olevatest töövõimetuslehtedest

Teavitusteenusega saavad liituda Äriregistris registreeritud ettevõtted. B-kaardile märgitud juhatuse liige saab teenuse tellida teavituskalendrist. Esialgu saadetakse teavitus ainult e-posti aadressile.

Teavitusteenust ei saa tellida ja ametlikku e-posti suunata:
- Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused;
- ettevõtted, millel on Äriregistris esindusõiguse erisus (nt: B kaardil on kahel juhatuse liikmel koos esindusõigus; ettevõtte juhatuse liige on välismaalane, kellel puudub Eesti isikukood).

Liitumine Äriregistris olevale asutusele

Töövõimetuslehe andmete elektroonilise edastamise teenus on juriidilistele isikutele ja Äriregistris registreeritud FIE- le kättesaadav riigiportaalis: https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja/tookeskkond_ja_personal_1/toovoimetuslehtede_taiendamine

Sisenemine riigiportaali toimub ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Andmete edastamiseks valige pärast sisenemist esindaja roll.

Palume tutvuda teenuse kasutamise juhendiga.

Ettevõtte registrikaardile kantud isikule (juhatuse liige, ainuõiguslik esindaja) antakse riigiportaali sisenemisel automaatselt ettevõtte administraatori õigus, millega saab kõiki teenuseid kohe kasutada. Kui administraator soovib anda teenuse kasutamiseks õiguse mõnele teisele töötajale, saab seda teha riigiportaalis.

Riigiportaali teenuste kasutamise õiguste haldamise juhend: https://www.eesti.ee/est/teemad/kodanik/riigiportaali_abi/e_teenused/#step2
Otselink riigiportaali teenuste kasutamise õiguste haldamisele: https://www.eesti.ee/portaal/!xteeportal.p_oigused_teenuste_kasutamiseks
Kui riigiportaalis tekib teenuse kasutamise õigustega probleeme, kirjutage riigiportaali kasutajatoele e-posti aadressil help@ria.ee.

Tööandja andmete edastamise teenuse kasutamisel tekkinud küsimustele vastab Eesti Haigekassa infotelefonil 16363 või e-maili aadressil info@haigekassa.ee.

Liitumine riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele

Töövõimetuslehe andmete elektroonilise edastamise teenus asub riigiportaalis: https://www.eesti.ee/est/teenused/ametnik/tervis_ja_tervisekaitse/toovoimetuslehtede_taiendamine

Sisenemine riigiportaali toimub ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Andmete edastamiseks valige pärast sisenemist ametniku roll.

Palume tutvuda teenuse kasutamise juhendiga.

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused vajavad administraatori määramist riigiportaali kasutajatoe abiga juhul, kui seda ei ole varem tehtud või soovitakse administraatorit vahetada.

Administraatori määramise taotlus (vorm doc või odt formaadis) peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku/isikute poolt. Taotluse võib saata digitaalselt allkirjastatuna help@ria.ee või postiga: Riigi Infosüsteemi Amet Pärnu maantee 139a, Tallinn 15169

Asutuse administraator saab kõiki teenuseid koheselt kasutada. Kui administraator soovib anda õiguse teenuse kasutamiseks mõnele teisele töötajale, saab seda teha riigiportaalis.

Riigiportaali teenuste kasutamise õiguste haldamise juhend: https://www.eesti.ee/est/teemad/kodanik/riigiportaali_abi/e_teenused/#step2
Otselink riigiportaali teenuste kasutamise õiguste haldamisele: https://www.eesti.ee/portaal/!xteeportal.p_oigused_teenuste_kasutamiseks
Kui riigiportaalis tekib teenuse kasutamise õigustega probleeme, kirjutage riigiportaali kasutajatoele e-posti aadressil help@ria.ee.
Tööandja andmete edastamise teenuse kasutamisel tekkinud küsimustele vastab Eesti Haigekassa infotelefonil 16363 või e-maili aadressil info@haigekassa.ee.

Mitteresidendist tööandja töötaja töövõimetuslehe andmete edastamine

Mitteresidendist tööandjal ei ole võimalik riigiportaalis www.eesti.ee kasutada E-TVL teenust, kuna ettevõte ei ole registreeritud Eesti Äriregistris.

Ajutise lahendusena teeb haigekassa alates 01.01.2015 päringu arsti poolt mitteresidendist tööandja töötajale väljakirjutatud töövõimetuslehtedest. Seejärel edastab haigekassa töötaja töövõimetuslehe andmed ja tööandja tõendi vormi tööandjale. Edastatud dokument on tööandjale aluseks haigushüvitise määramiseks ja maksmiseks.

Selleks, et haigekassa saaks teie töötajale määrata ja maksta töövõimetushüvitist, palume täidetud tööandja tõend tagastada:

● e-posti teel aadressile tvh@haigekassa.ee;
postiga või tuues kohale Lastekodu 48, Tallinn 10144.

Haigekassa ei maksa kindlustatule töövõimetushüvitist nende lehtede eest, mis on esitatud haigekassale hiljem, kui 90 kalendripäeva pärast lehele märgitud tööle asumise päeva. Juhul kui töötajal jääb hüvitis saamata tööandja süül, on töötajal õigus lähtuvalt võlaõigusseadusest nõuda tööandjalt tekkinud kahju hüvitamist.

Töövõimetuslehe lisadokumendid
Kergemale tööle üleviimine
Kokkulepitud töötasu märkimine

Posti teel saadetavad töövõimetuslehed palume esitada haigekassa Harju osakonna aadressile Lastekodu 48, 10144 Tallinn.

Lisainfot saab haigekassa infotelefonilt 16 363.