Mõistete selgitus:

vajaminev arstiabi- arstiabi vajadus peab olema tekkinud teises riigis viibimise ajal ning see peab olema meditsiiniliselt põhjendatud ja arst peab arvesse võtma eeldatava viibimise kestust ja tervishoiuteenuse olemust. Vajamineva arstiabi alla kuuluvad ka rasedusega seotud visiidid ja sünnitamine teises riigis perekondlikel põhjustel või erakorraliselt ning sellised krooniliste haiguste jaoks vajalikud teenused nagu neerudialüüs, hapnikuravi, astma eriravi, ehhokardiograafia krooniliste autoimmuunhaiguste puhul, kemoteraapia haigused)

plaaniline ravi- teise riiki mineku eesmärgiks on end seal ravida ehk isiku ravivajadus tekib ühes riigis ja ravi saab teises riigis. Siia alla ei kuulu teatud kroonilised haigused ja rasedus, mis on kukkuleppeliselt liigitatud vajamineva arstiabi alla

eelluba – enne tervishoiuteenuse osutamist Eesti Haigekassa poolt taotletud luba, mis tagab, et haigekassa tasub tervishoiuteenuse eest välisriigis. Loa korral väljastatakse vastav dokument: garantiikiri, vorm E112, leping.

 

Patsiendiõiguste
direktiiv
2011/24/EL

Määrus (EÜ) nr  883/2004 art 20

Määrus (EÜ) nr 
883/2004

Ravikindlustuse seadus (§271)

Ravi liik

Plaaniline ja
vajaminev arstiabi

Ainult plaaniline arstiabi

Ainult vajaminev arstiabi

Ainult plaaniline arstiabi

Millistele tervishoiu-teenustele on isikul õigus või mida hüvitatakse?

Hüvitatakse vaid neid tervishoiuteenuseid,
mis on haigekassa tervishoiu-
teenuste loetelus
 ja mida
haigekassa katab
ka Eestis

Hüvitatakse ainult neid tervishoiu-
teenuseid, mis on haigekassa tervishoiu-
teenuste loetelus
 ja
mida haigekassa
katab ka Eestis, kuid mida ei ole võimalik osutada meditsiiniliselt õigustatud tähtaja jooksul

Hüvitatakse
tervishoiuteenuseid
vastavalt ravi
osutanud riigi
õigusaktidele

ehk neid mis
kuuluvad sealses
riigis sotsiaal-
kindlustushüvitiste
hulka

Isikul on õigus
saada teenuseid
vastavalt ravi
osutanud riigi
õigusaktidele

ehk neid mis
kuuluvad sealses
riigis sotsiaal-
kindlustushüvitiste
hulka

Tervishoiuteenused,
mida Eestis ei osutata, kuid mis on isikule näidustatud,
meditsiiniliselt tõendatud efektiivsusega ning
mille eesmärgi saavutamise tõenäosus
on vähemalt 50%

Millistes ravi-
asutustes õigus kehtib?

Nii riiklikusse süsteemi kuuluvates kui ka eraraviasutustes

Ainult riiklikusse süsteemis kuuluvates raviasutustes

Ainult riiklikusse
süsteemis kuuluvates raviasutustes

Nii riiklikusse
süsteemi
kuuluvates
kui ka
eraraviasutustes

 

Kas Eesti
haigekassa
eelluba on
vajalik?

 

EI

 

Vajalik on pere- või eriarsti saatekiri vastavalt Eesti ravikindlustuse seadusele

 

 

JAH

 

Loa korral väljastatakse vorm E112/S2

 

EI

 

 

EI

 

Vajalik on Euroopa ravikindlustuskaart
või selle 
asendussertifikaat

 

JAH

 

Loa korral 
väljastatakse 
garantiikiri või 
vorm E112/S2 
või sõlmitakse 
isikuga leping

Kellele/kuidas hüvitatakse?

Hüvitatakse otse isikule tagantjärgi, pärast tervishoiuteenuse osutamist

Arveldamine
toimub riikide
pädevate asutuste
(haigekassade)
vahel ehk rahalist hüvitamist
isikule ei toimu

Hüvitatakse

otse isikule

tagantjärgi,

pärast

tervishoiuteenuse

osutamist

Arveldamine 
toimub 
riikide pädevate
asutuste
(haigekassade) 
vahel eh
rahalist hüvitamist 
isikule ei toimu

Otse välisriigi 
raviasutusele
või pädevate 
asutuste vahel,
erandjuhtudel
ka otse isikuga
pärast tervishoiuteenuse
osutamist

Mida peab isik
tasuma välisriigis
kui teenust osutatakse?

Isik tasub kohapeal
kõik arved ning
saab hüvitist
tagantjärgi

Ainult omaosalus vastavalt ravi osutanud riigi tariifidele

Isik tasub
kohapeal kõik 
arved ning 
saab hüvitist
tagantjärgi

Ainult omaosalus
vastavalt ravi
osutanud riigi
tariifidele

Ainult omaosalus 
vastavalt ravi 
osutanud riigi 
tariifidele

Millise
hinnakirja
järgi toimub hüvitamine
/maksmine?

Hüvitamine
toimub vastavalt
Eesti hinnakirjale
(ei hüvitata
omaosalustasusid jms)

Hüvitamist isikule 
ei toimu, aga arveldamine
toimub vastavalt

välisriigi
hinnakirjale

Hüvitatakse vastavalt ravi osutanud riigi tariifidele.

 

Hüvitamist isikule
ei toimu,
aga arveldamine
toimub vastavalt
välisriigi hinnakirjale

Vastavalt välisriigi
hinnakirjale
(ei hüvitata omaosalus-
tasusid jms)

Kust saan
rohkem infot?

EL ravikulude tagasimakse

Plaaniline ravi välismaal

EL ravikulude tagasimakse

Euroopa ravikindlustuskaart

Plaaniline ravi välismaal