Õigus ravikindlustusele on lapseootel naisel, kelle rasedus on arsti või ämmaemanda poolt tuvastatud.

Ravikindlustuse taotlemine

Ravikindlustuse tekkimine

Ravikindlustuse lõppemine

Palun esitage

avaldus
- arsti või ämmaemanda väljastatud dokument* raseduse tuvastamise kohta

haigekassa
klienditeenindusse

Kindlustus tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest.
Haigekassal on õigus teha kanne viie kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide saamist.

Kindlustus lõpeb kolm kuud pärast arsti määratud eeldatavat sünnituskuupäeva.

*Dokument raseduse kohta peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1) tervishoiuteenuse osutaja nimi;
 2) tervishoiuteenuse osutaja asukoha aadress;
 3) tervishoiuteenuse osutaja tegevusloa number;
 4) arsti või ämmaemanda nimi ja registreerimistõendi number;
 5) arsti või ämmaemanda sidevahendite andmed;
 6) raseda ees- ja perekonnanimi;
 7) raseda isikukood;
 8) raseduse suurus nädalates;
 9) eeldatav sünnitamise kuupäev;
 10) arsti või ämmaemanda allkiri ja pitser;
 11) tõendi väljastamise kuupäev.

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaalist eesti.ee teenuses „Ravikindlustuse ja perearsti info“ või haigekassa klienditelefonil +372 669 6630.