Hambaraviteenuse hüvitiste liigid on hambaravihüvitis ja hambaproteesihüvitis.

Hambaraviteenuse hüvitise maksmist reguleerib sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määrus nr 145, mille leiate õigusaktide lehelt kategoorias "Muud rahalised hüvitised"

 

Hambaravihüvitist makstakse järgmistele ravikindlustatud isikutele:

Hüvitise saaja

Hüvitise taotlemiseks esitage haigekassale

Hüvitise suurus ühes kalendriaastas

Töövõimetuspensionär või vanaduspensionär

Osalise või puuduva töövõimega isik

Üle 63-aastane ravikindlustatud isik

Avaldus
- Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument*

19,18 eurot

Rase

Avaldus
- Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument*
- Rasedust tõendav dokument**

28,77 eurot

Alla 1-aastase lapse ema

Avaldus, millel on alla üheaastase lapse ees- ja perekonnanimi ning isikukood
- Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument*

28,77 eurot

Isik, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust.

Avaldus
- Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument*
- Hambaraviteenuse suurenenud vajadust tõendav arstitõend 

28,77 eurot

*Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument sisaldab järgmisi andmeid:
1) dokumendi number;
2) tervishoiuteenuse osutaja nimi, asukoha aadress ja registri- või isikukood;
3) hambaarsti ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number;
4) isiku, kellele hambaraviteenust osutati, ees- ja perekonnanimi;
5) hambaraviteenuse nimetus ja arvnäitajad (kogus, hind, summa);
6) hambaraviteenuse osutamise kuupäev;
7) dokumendi vormistaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kuupäev.
**Rasedust tõendav dokument sisaldab järgmisi andmeid:
Dokument raseduse kohta peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) tervishoiuteenuse osutaja nimi;
 2) tervishoiuteenuse osutaja asukoha aadress;
 3) tervishoiuteenuse osutaja tegevusloa number;
 4) arsti või ämmaemanda nimi ja registreerimistõendi number;
 5) arsti või ämmaemanda sidevahendite andmed;
 6) raseda ees- ja perekonnanimi;
 7) raseda isikukood;
 8) raseduse suurus nädalates;
 9) eeldatav sünnitamise kuupäev;
 10) arsti või ämmaemanda allkiri;
 11) tõendi väljastamise kuupäev.

 

 

Hambaravihüvitise info

Kui kindlustatul tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on tal õigus taotleda hüvitist sel perioodil ühe temale soodsama määra ulatuses. Näiteks suurenenud hambaraviteenuse vajadusega 65-aastasel töövõimetuspensionäril on õigus saada hüvitist 28,77 euro ulatuses.

Soovi korral on võimalik kanda hüvitis ka kellegi teise (näiteks abikaasa, poeg, tütar) arvelduskontole. Selleks on vaja märkida avaldusele tema isikukood, ees- ja perekonnanimi ning arvelduskonto number.

Haigekassa tuletab meelde, et enne 2017. aasta 1. juulit osutatud hambaraviteenuste eest maksab haigekassa täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise välja juhul, kui avaldus hüvitise saamiseks on esitatud hiljemalt 2017. aasta 1. oktoobriks.

Pange tähele!
- Hüvitis makstakse välja sõltumata teenuse osutamise kohast (Eestis või välisriigis). Kulutust peab aga kindlasti tõendama korrektse hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendiga.
- Hüvitise taotlemise avalduse blankett on saadaval haigekassa klienditeenindustes ja haigekassa kodulehel
- Hüvitise saamiseks vajalikud dokumendid palume haigekassale edastada järgnevalt:

* tooge või edastage posti teel avaldus koos lisadokumentidega klienditeenindusse;
* e-posti teel, saates allkirjastatud avaldus koos skaneeritud lisadokumentidega aadressil info@haigekassa.ee

NB! Skaneeritud dokumentide edastamisel juhime tähelepanu, et haigekassal on õigus andmete kontrollimise vajaduse korral nõuda Teilt makset tõendava originaaldokumendi esitamist.

 

Lisainfot oma hambaravihüvitise kasutamise kohta on võimalik saada haigekassa klienditelefonilt 669 6630 (E-R 8.30-16.30) või riigiportaali www.eesti.ee teenuse „Hambaravi hüvitised isikule“ kaudu.

 

Vaata lisaks
K: 

1. Kas vanadus- ja töövõimetuspensionäridel, osalise või puuduva töövõimega isikutel ning üle 63-aastastele eakatel on õigus saada hambaravihüvitist?

V: 

Töövõimetuspensionäril või osalise ja puuduva töövõimega isikul on õigus saada hambaravihüvitist. Kuni 30.06.2017 oli neil õigus rahalisele hüvitisele  summas 19,18 eurot aastas. Alates 1. juulist 2017 suureneb hambaravihüvitis vanadus- ja töövõimetuspensionäridele, osalise või puuduva töövõimega isikutele ning üle 63-aastastele eakatele kuni 85 euroni aastas. Mitterahalist hüvitist saab kasutada ainult haigekassa hambaravi lepingupartnerite juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele.

K: 

2. Millised dokumendid tuleb pensionäril esitada haigekassale proteesihüvitise saamiseks?

V: 

Avaldus hüvitise taotlemiseks tuleb haigekassale esitada ainult sel juhul, kui pensionär ei ole esitanud avaldust hambaproteesiteenuse tegijale, et saada proteesid kohe hüvitise limiidi võrra soodsamalt.

Proteesihüvitise saamiseks tuleb haigekassale esitada avaldus ning hambaravi eest tasumist tõendav dokument.

Dokumendid on võimalik saata haigekassasse posti teel või e-posti teel, saates allkirjastatud avaldus koos skanneeritud lisadokumentidega aadressil info@haigekassa.ee. Proteesihüvitise avaldus on kättesaadav blankettide lehel.

K: 

3. Kellele makstakse ja kui suur on hambaproteesihüvitise summa? 

V: 

Alates 01.07.2017 hüvitab haigekassa isikule, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension või kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule üks kord kolme aasta jooksul hambaproteeside eest tasutavast summast 260 eurot.

Oma proteesihüvitise jääki saab kontrollida riigiportaali  teenusest "Hambaproteeside hüvitise limiidi kasutus", pöördudes haigekassa klienditeenindusse või oma raviarstilt.

K: 

4. Kas rase saab käia hambaid ravimas tasuta?

V: 

Hambaid tasuta ravida ei saa. Kuni 30.06.2017 oli rasedal õigus taotleda haigekassast rahalist hambaravihüvitist kuni 28,77 eurot aastas. Alates 1. juulist 2017 suureneb hambaravihüvitis rasedatele kuni 85 euroni aastas. Mitterahalist hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele.

 

K: 

5. Kui naine on rasedusega arvel erakliinikus, kas ka siis on naisel õigus mitterahalisele hambaravihüvitisele?

V: 

Juhul, kui rase käib teenusel erakliinikus on hüvitise saamiseks vajalik esitada haigekassale tõend kinnitatud rasedusest enne hambaraviteenuse kasutamist.

K: 

6.  Lapsel on vaja saada hambaravi. Hambaarst, keda laps külastas, ei ole haigekassa lepingupartner, mistõttu pidid vanemad tasuma lapse ravikulud. Arsti vahetada nad ei soovinud. Kas haigekassa hüvitab makstud arve alusel alaealise hambaravi? 

V: 

Tasuta hambaravi saavad alla 19-aastased kindlustatud nendes raviasutustes, mis on haigekassa lepingupartnerid (lepingupartnerid on kirjas haigekassa kodulehel). Kui hambaarstil haigekassa lepingut ei ole, peavad vanemad ise lapse hambaravi eest tasuma ning haigekassa neid arveid ei hüvita.

K: 

7. Alla 19-aastane kindlustatu käib oma hambaid parandamas. Järgmisel kuul saab ta 19-aastaseks, visiidiaja hambaarstile sai ta aga alles kahe kuu pärast. Kas ta peab edaspidi hambaravi eest ise tasuma?

V: 

Hambaravi osutatakse tasuta ühe aasta jooksul pärast isiku 19-aastaseks saamist juhul, kui ravivajadus ilmnes viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati. Seega peaks ta saama tasuta ravi sama hambaarsti juures ka järgmisel korral, mil ta on juba 19-aastane.

Esita küsimus