Avalik-õigusliku Eesti Haigekassa tähtsaim ülesanne on korraldada ravikindlustust, et võimaldada kindlustatud isikutele ravikindlustushüvitisi. Lisaks on haigekassa ülesanne aidata kaasa ka ravistandardite ja ravijuhiste koostamisele, motiveerida tervishoiuasutusi arendama tervishoiuteenuste kvaliteeti, korraldada ravikindlustust ja haigekassat puudutavate välislepingute täitmist; osaleda tervishoiu planeerimisel; avaldada arvamust haigekassa ja ravikindlustusega seonduvate õigusaktide ja välislepingute eelnõude kohta ning anda nõu ravikindlustusega seonduvates küsimustes.

Kõik töötajad

Infoturbejuht

Infoturbejuht

Ülesanded

 • Infoturbe tagamise protsessi juhtimise eest Eesti Haigekassas;
 • infoturbe dokumentatsiooni sh. infoturbe poliitika pidev arendamine;
 • infosüsteemide hädaolukorraks valmisoleku korraldamine;
 • üldise talitluspidevusplaani koostamine ning plaanide testimise korraldamine;
 • asutuse infoturbe teadlikkuse tõstmine;
 • ISKE juurutamise korraldamine;
 • infoturbealase riskianalüüsi teostamine ja konkreetsete järelevalve tegevuste täitmine.

Kontakt

Arendusjuht

Arendusjuht

Ülesanded

 • Haigekassa arendustegevuste juhtimine tagamaks arendustegevuste (sh projektide) realiseerumine lähtudes organisatsioonile seatud eesmärkidest.
 • Retseptikeskusega seotud tegevuste juhtimine, sh osapoolte tegevuste koordineerimine Retseptikeskuse tõrgeteta ja kehtivale standardile vastava töö tagamiseks.

Kontakt

Nõukogu

Nõukogu

Ülesanded

Eesti Haigekassa kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu, millel on 15 liiget. Nõukogu liikmetest viis esindavad tööandjate huve, viis kindlustatute huve ja viis riigi huve. Nõukogu esimees on tervise- ja tööminister.

Nõukogu liikmed

Juhatus

Juhatus

Ülesanded

Üldjuhtimine

Kontakt

Auditi komitee Siseauditi osakond

Siseauditi osakond

Ülesanded

Osakonna pädevusse kuulub siseauditeerimine, mis on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud lisama väärtust organisatsiooni tegevusele ja seda täiustama. See aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, kasutades süsteemset ja korrakohast lähenemist, hindamaks ja täiustamaks riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsesside mõjusust.

Kontakt

 • Harju osakond

  Harju osakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub kõigi lepingute (va edenduse, meditsiiniseadmete ja välisravi lepingute) lepingutingimuste rakendamine, võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust.

  Kontakt

 • Tartu osakond

  Tartu osakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub kõigi lepingute (va edenduse, meditsiiniseadmete ja välisravi lepingute) lepingutingimuste rakendamine võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust.

  Kontakt

 • Pärnu osakond

  Pärnu osakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub kõigi lepingute (va edenduse, meditsiiniseadmete ja välisravi lepingute) lepingutingimuste rakendamine võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust ning raviarvete ladus ja reeglipärane menetlemine.

  Talitused

  • Vaata ülesandeid

   Raviarvete menetlemise talitus

   Ülesanded

   • Raviarvete menetlemise protsessi koordineerimine
   • Raviarvete vastuvõtmise infosüsteemi arendus

  Kontakt

 • Viru osakond

  Viru osakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub kõigi lepingute (va edenduse, meditsiiniseadmete ja välisravi lepingute) lepingutingimuste rakendamine, võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust ning ettekirjutuste ja nõuete menetlemineosas, mis hõlmab haigekassale tekitatud kahju ja haigekassa poolt alusetult väljamakstud hüvitiste sissenõudmise protsessi tegevuste täitmist, rakendades juriidilise osakonna koostatud juhendeid ja tüüpvorme.

  Talitused

  • Vaata ülesandeid

   Nõuete menetlemise talitus

   Ülesanded

   • Nõuete ja ettekirjutuste koostamine
   • Ajutise töövõimetuse hüvitise määramisest ja maksmisest keeldumise korralduste koostamine
   • Nõudega ja ettekirjutusega määratud summa tasumise ajatamise taotluste läbivaatamine ning tasumise ajatamine
   • Kohustatud isikute nõustamine
   • Kohtujärgse menetluse korraldamine

  Kontakt

 • Ravikindlustushüvitiste osakond

  Ravikindlustushüvitiste osakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub esmatasandi (perearstiabi, õendusabi, hambaravi, ennetuse) ja eriarstiabi tervishoiuteenuste, hambaravihüvitiste (sh proteesihüvitis), ravimi- ja meditsiiniseadmehüvitiste eest tasumisel rakendatava süsteemi arendamine, et tagada kindlustatud isikutele kvaliteetne ravikindlustushüvitiste pakett olemasolevate ravikindlustusvahendite piires õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

  Talitused

  • Vaata ülesandeid

   Esmatasandi paketi arenduse talitus

   Ülesanded

   • menetleb esmatasandi (perearstiabi, perearsti nõuandetelefon, ennetus, õendusabi, hambaravi) tervishoiuteenuste loetelu muudatusi;
   • arendab esmatasandi teenuse (s.h perearsti kvaliteedisüsteemi) hinnakujunduse aluseid ja arvestab tervishoiuteenuste piirhindasid;
   • töötab välja ja arendab hambaravihüvitiste võimaldamisel erandite tegemise reeglid;
   • koostab tervishoiuökonoomilisi analüüse.
  • Vaata ülesandeid

   Eriarstiabi paketi arenduse talitus

   Ülesanded

   • menetleb eriarstiabi tervishoiuteenuste loetelu muudatuste ettepanekuid;
   • arendab eriarstiabi hinnakujunduse aluseid ja tervishoiuteenuste piirhindade arvestust;
   • korraldab DRG grupeerija Eesti versiooni sisulist haldamist ja arendamist;
   • koostab tervishoiuökonoomilisi analüüse.
  • Vaata ülesandeid

   Ravimite ja meditsiiniseadmete talitus

   Ülesanded

   • menetleb meditsiiniseadmete loetelu ja eriarstiabi ravimiteenuste tervishoiuteenuste loetelu muudatuste ettepanekuid;
   • töötab välja ja arendab ravimihüvitiste võimaldamisel erandite tegemise reeglid;
   • koostab farmakoökonoomilisi analüüse (sh ambulatoorsete soodusravimite osas).

  Kontakt

 • Partnerihalduse osakond

  Partnerihalduse osakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub haigekassa partnersuhete arendamine ja koordineerimine, mis hõlmab endas kõigi lepingute (va edenduse, meditsiiniseadmete ja välisravi lepingute) planeerimist, haldamist ja rakendamist ning ravikindlustushüvitiste osutamise õigsuse kontrolli võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust.

  Talitused

  • Vaata ülesandeid

   Lepingute haldamise talitus

   Ülesanded

   Lepingute haldamise talitus osaleb tervishoiuteenuste nõudluse hindamisel ja eelarve koostamisel ning vastutab kõigi ravi ja ennetuslepingute planeerimise, sõlmimise ja jälgimise  koordineerimise eest.

  • Vaata ülesandeid

   Ravikindlustushüvitiste õigsuse kontrolli talitus

   Ülesanded

   teostab ravikindlustushüvitiste põhjendatuse ja kvaliteedi kontrolli läbi sihtvalikute ja standardpäringute; planeerib parendavad jätkutegevused lähtudes kontrolli tulemustest koostöös halduritega;

  Kontakt

 • Juriidiline osakond

  Juriidiline osakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub haigekassa tegevuse tagamine õiguslike vahenditega ning haigekassa õigusalase töö korraldamine.

  Kontakt

 • Tervishoiu- ja Kommunikatsiooni-osakond

  Tervishoiu- ja Kommunikatsiooni-osakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub analüüside teostamine ning hinnangute andmine haigekassa strateegiliste otsuste toeks tervishoiu ja ravikindlustuse arengu küsimustes, ravikvaliteedi tagamise, mõõtmise, hindamise ja tagasiside andmise süsteemi arendamine koostöös organisatsioonisiseste ja väliste huvigruppidega, haigekassa tervise edenduse tegevuste, avalike suhete ning rahvusvahelise koostöö korraldamine.

  Talitused

  • Vaata ülesandeid

   Ravikvaliteedi talitus

   Ülesanded

   • arendab koostöös huvigruppidega tervishoiuteenuste kvaliteedi parendamise ja hindamise süsteemi ning tervishoiuteenuste osutamisega seotud indikaatoreid;
   • arendab koostöös ravikindlustushüvitiste osakonnaga tervishoiuteenuste kvaliteedi parandamise motivatsioonimehhanisme;
   • viib läbi kliinilisi ja tegevusauditeid koostöös erialaseltside ja tunnustatud ekspertidega;
   • arendab ja koordineerib ravi-, tegevus- ja patsiendijuhendite valmimist ning rakendamist.
  • Vaata ülesandeid

   Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talitus

   Ülesanded

   • töötab välja tervise edenduse strateegia ja tegevuskavad ning viib need ellu;
   • korraldab haigekassa välis- ja sisekommunikatsiooni;
   • arendab ja koordineerib rahvusvahelist koostööd, sh väliskülaliste vastuvõtte ning haigekassa delegatsioonide välisvisiite;
   • arendab ja haldab haigekassa sise- ja välisveebi;
   • viib läbi avaliku kuvandi ja rahulolu-uuringuid;

  Kontakt

 • Personaliosakond

  Personaliosakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub toetada protsesside efektiivset toimimist läbi kompetentse personali, sujuva haldusjuhtimise ja ühtse dokumendihalduse toimimise Eesti Haigekassas.

  Talitused

  • Vaata ülesandeid

   Personalihalduse talitus

   Ülesanded

   • Koostab ja kaasajastab protsessietapi vastutajana ülesannete täitmiseks vajalikke protseduure ja juhendeid;
   • vastab oma töövaldkonnaga seotud pöördumistele;
   • korraldab haigekassa deklarantidelt huvide deklaratsioonide kogumise vastavalt nõuetele, korraldab koostööd deklaratsioonide hoidjaga;
   • korraldab personaliarvestust;
   • arendab motivatsioonisüsteemi;
   • haldab ja arendab töötajate palgasüsteemi;
   • haldab, koordineerib ja arendab personali värbamise ja valiku protsessi;
   • haldab, koordineerib ja arendab töötajate arendusvestluste sh pädevuse hindamise süsteemi;
   • haldab ja arendab koolitussüsteemi ning korraldab koolitustegevust, koostab koolitusstrateegia ja koolitusplaani;
   • korraldab ühisüritusi koostöös teiste osakondadega.
  • Vaata ülesandeid

   Dokumendihalduse talitus

   Ülesanded

   • tagab haigekassa sisemise ja välimise ühtse dokumendihalduse korralduse ja toimimise koostöös assistentidega
   • töötab välja ja juurutab dokumendihalduse valdkonna protseduure, juhendeid, vorme, dokumente;
   • tagab haigekassa arhiivide korrashoiu koostöös assistentidega
   • tagab juhatuse töö tehnilise korraldamise, otsuseprojektide nõuetekohase vormistamise ja käsitlemise vastavalt Eesti Haigekassa seaduses ja haigekassa põhikirjas sätestatule ning juhendile „Juhatuse kodukord“ ja tööplaanile;
   • korraldab juhatuse otsuste täitmise jälgimise, koostöös struktuuriüksuste juhtidega;
   • jälgib haigekassa protseduuride ja juhendite muutmise tähtaegu ja teavitab osakonna juhte tähtaja saabumisest;
   • nõustab töötajaid dokumendihaldust puudutavates küsimustes.
  • Vaata ülesandeid

   Haldustalitus

   Ülesanded

   • Korraldab tsentraalselt haigekassa haldustegevust (sh kinnisvara korrashoid ja materiaalse vara haldamine);
   • tagab füüsilise turbe nõuete täitmise haigekassas;
   • tagab töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise ja nõuetekohased ametiruumid ja töökohad;
   • töötab välja ja juurutab haldusvaldkonna protseduure, juhendeid, vorme ning tagab  juhatuse ja osakondade nõustamise haldusvaldkonnas.

  Kontakt

 • Infotehnoloogia osakond

  Infotehnoloogia osakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub haigekassa infosüsteemi arendamine, haldamine ja tehniline teenindamine, loendite haldamine vastavalt tellimustele ja tehniliste andmete administreerimine, tarkvara administreerimine, samuti arvutustehnika soetamine.

  Talitused

  • Vaata ülesandeid

   Süsteemiarenduse talitus

   Ülesanded

   • haigekassa rakendustarkvara (v.a. kontoritarkvara ja süsteemihaldusvahendid), arendamise ja hoolduse korraldamine (hanked, lepingud jms);
   • rakendustarkvara võtmekasutajate koolituse korraldamine uute arenduste osas;
   • tööprotsesside ja uue rakendustarkvara efektiivsuse analüüsis osalemine.
  • Vaata ülesandeid

   Infrastruktuuri talitus

   Ülesanded

   • tagab haigekassa infosüsteemide tõrgeteta töö;
   • tegeleb IT riistvara hoolduse ja hankimisega;
   • tegeleb lõppkasutajatele IT toe pakkumisega.

  Kontakt

 • Kliendisuhtluse osakond

  Kliendisuhtluse osakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub Eesti Haigekassa tervikliku kliendisuhtluse strateegiline arendamine ja rakendamine, personaalse kliendisuhtluse ja isikupõhise taotluse alusel välisravi korraldamine, e-teenuste ja kliendihaldustarkvara (kindlustusregister ja CRM) äripoole arendamine.

  Talitused

  • Vaata ülesandeid

   Kindlustusregistri ja e-teenuste talitus

   Ülesanded

   • korraldab ravikindlustuskaitse menetlemisega ning kõigi rahaliste hüvitiste maksmisega seotud tööprotsesside korraldamise ja arendamise õigusaktides sätestatud tingimustes ja korras;
   • planeerib, kontrollib, analüüsib ja arendab haigekassa terviklikku kliendisuhtlust ning korraldab tagasiside andmist;
   • analüüsib kliendisuhtluskanalite olulisust ja teeb vajalikke arendusi eesmärgiga pakkuda kliendile parimat teenindust;
   • koostab arendusvajaduse tellimused valdkonna funktsioonide täitmiseks vajalike infotehnoloogiliste programmide täiendamiseks ning osaleb uute tarkvaralahenduste arendamisel ja testimisel;
   • arendab e-teenuseid ja korraldab elektroonilist andmevahetust.
  • Vaata ülesandeid

   Isikupõhiste ja välisravi taotluste talitus

   Ülesanded

   • menetleb välisravitaotlusi ja personaalset lähenemist vajavaid juhtumeid;
   • koordineerib ja korraldab sõlmitud ravikindlustusalaste riikidevaheliste lepingute täitmist ja teeb ettepanekuid täienduste või paranduste tegemiseks;
   • valmistab ette ravikindlustust käsitleva rahvusvahelise aruandluse ja korraldab selle nõuetekohase esitamise;
   • haldab ja arendab Euroopa Liidu seadusandlusest ja riikidevahelistest lepingutest tulenevaid tööprotsesse;
   • korraldab Euroopa Liidu seadusandlusest ja riikidevahelistest lepingutest tulenevat arveldust ja peab kirjavahetust;
   • korraldab üldsuse teavitamist Euroopa Liidu seadusandlusest ja riikidevahelistest lepingutest tulenevatest õigustest ja kohustustest koostöös tervishoiu ja kommunikatsiooni osakonnaga.
  • Vaata ülesandeid

   Klienditeeninduse talitus

   Ülesanded

   • haldab ravikindlustuse andmekogu, tehes koostööd EMTA-ga, tagab ravikindlustuse andmekogu kvaliteedi;
   • menetleb rahaliste hüvitiste määramise ja maksmise dokumente õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras järgnevas osas: ajutise töövõimetuse hüvitised; hambaravi ja hambaproteesihüvitised, sh hambaproteesi koondarved; täiendav ravimihüvitis; IVF; välisravi hüvitised ja muud rahalised hüvitised.
   • menetleb Euroopa Liidus kasutatavaid ravikindlustusega seotud vorme ja avaldusi, menetleb Euroopa Liidu tagasimakse hüvitisi ja plaanilise välisravi eelloa taotlusi;
   • osaleb haigekassa kodulehe ja infomaterjalide kaasajastamises ja infomaterjalide jaotamises;
   • väljastab kindlustatud isikutele kindlustuskaitse ja ravikindlustushüvitistega seotud tõendeid ja teateid, menetleb isikute avaldusi ja taotlusi;
   • täidab välislepingutest tulenevaid ülesandeid;
   • korraldab haigekassa kliendisuhtluse alast tegevust läbi vahetu teeninduse; telefoniteeninduse ja kirjaliku teeninduse.
   • korraldab klienditeenindust läbi Tallinna, Tartu, Pärnu ja Jõhvi teeninduspunktide;
   • korraldab retseptiblankettide tellimist ja väljastamist partneritele, peab vastavat aruandlust.

  Kontakt

 • Finantsjuhtimise osakond

  Finantsjuhtimise osakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub haigekassa finants- ja juhtimisarvestuse korraldamine (sealhulgas raamatupidamise korraldamine), tööprotsesside arendamine, raviarvete menetlemise protsessi koordineerimine ning oma vastutusvaldkonna infovara haldamine ja arendamine.

  Talitused

  • Vaata ülesandeid

   Planeerimise ja aruandluse talitus

   Ülesanded

   • haigekassa finantsprognooside koostamine;
   • haigekassa eelarve, sealhulgas nõudluse koostamine;
   • haigekassa eelarve täitmise jälgimine ja kasutuse analüüs;
   • haigekassa finantsaruannete koostamine;
   • haigekassa tegevuspõhise ressursside planeerimise ja kuluarvestuse teostamine.
  • Vaata ülesandeid

   Raamatupidamise talitus

   Ülesanded

   • haigekassa raamatupidamisarvestuse korraldamine ja teostamine;
   • raamatupidamise sisekontrollimeetmete väljatöötamine ja rakendamine;
   • haigekassa raamatupidamisaruannete kootamine, sh riigi raamatupidamise aruannete koostamine

  Kontakt

Osakond Talitus Asukoht Amet Nimi E-mail
Juhatus Juhatus Tallinn Juhatuse esimees Tanel Ross tanel.ross[@]haigekassa.ee
Administratsioon Administratsioon Tallinn Arendusjuht Kaie Mõtte kaie.motte[@]haigekassa.ee
Administratsioon Administratsioon Tallinn Infoturbejuhi kt Katre Kuklase katre.kuklase[@]haigekassa.ee
Administratsioon Administratsioon Tallinn Projektijuht Ruth Türk ruth.turk[@]haigekassa.ee
Üldjuhtimine - Tallinn Juhatuse liige Pille Banhard pille.banhard[@]haigekassa.ee
Finantsjuhtimise osakond Finantsjuhtimise osakond Tallinn Peaspetsialist Katrin Ploom katrin.ploom[@]haigekassa.ee
Finantsjuhtimise osakond Finantsjuhtimise osakond Tallinn Spetsialist Karin Kanne karin.kanne[@]haigeikassa.ee
Finantsjuhtimise osakond Planeerimise ja aruandluse talitus Tallinn Peaspetsialist Triin Tommingas triin.tommingas[@]haigekassa.ee
Finantsjuhtimise osakond Planeerimise ja aruandluse talitus Tallinn Peaanalüütik Katrin Västra katrin.vastra[@]haigekassa.ee
Finantsjuhtimise osakond Planeerimise ja aruandluse talitus Tallinn Peaspetsialist Kaire Umerov kaire.umerov[@]haigekassa.ee

Lehed