Missioon

Visioon

Põhiväärtused

Tagada inimestele ravikindlustushüvitiste kättesaadavus ja ravikindlustuse süsteemi jätkusuutlikkus.

Tagada inimeste turvatunne võimalike terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel.

Edumeelsus – meie tegevus on suunatud pidevale ja jätkusuutlikule arengule, mille eelduseks on kompetentsed, lojaalsed, tulemusele pühendunud töötajad.
Hoolivus – oleme usaldusväärsed, avatud ja sõbralikud. Teeme otsuseid teisi arvestades ja läbipaistvalt.
Koostöö – loome usaldusväärse õhkkonna organisatsiooni sees ning suhetes partnerite ja klientidega.

Eesti ravikindlustuse eesmärk on katta kindlustatud isikute tervishoiukulud haiguste ennetamiseks ja raviks, rahastada ravimite ja meditsiiniliste abivahendite ostmist ja maksta ajutise töövõimetuse jm rahalisi hüvitisi.

Eesti ravikindlustus järgib solidaarsuse printsiipi: haigestumisel ei sõltu haigekassa tasutava tervishoiuteenuse maksumus sellest, kui palju on konkreetse inimese eest makstud sotsiaalmaksu. Sotsiaalmaksust tasub haigekassa ka nende inimeste tervishoiuteenuste eest, kes parasjagu ei tööta. 

Eesti Haigekassa eesmärgid, ülesanded, pädevuse ja tegevuse alused ning organid sätestavad Eesti Haigekassa seadus ja Haigekassa põhikiri.
Avalik-õigusliku Eesti Haigekassa tähtsaim ülesanne on korraldada ravikindlustust, et võimaldada kindlustatud isikutele ravikindlustushüvitisi. Lisaks on haigekassa ülesanne aidata kaasa ka ravistandardite ja ravijuhiste koostamisele, motiveerida tervishoiuasutusi arendama tervishoiuteenuste kvaliteeti, korraldada ravikindlustust ja haigekassat puudutavate välislepingute täitmist; osaleda tervishoiu planeerimisel; avaldada arvamust haigekassa ja ravikindlustusega seonduvate õigusaktide ja välislepingute eelnõude kohta ning anda nõu ravikindlustusega seonduvates küsimustes.

 

Eesti Haigekassa kõrgeim organ on nõukogu, kuhu kuulub 15 liiget, kellest 5 esindavad tööandjate huve, 5 kindlustatute huve ja 5 riigi huve. 

Eesti Haigekassa eesotsas on juhatus, mille esimees on alates 1.10.2012 Tanel Ross. Haigekassa piirkondlikke osakondi juhivad direktorid. Vaata ka Eesti Haigekassa struktuurijoonist.

 Eesti tervishoiusüsteemi ülevaade. Eesti Haigekassa paiknemine tervishoiusüsteemis.

Alates 16. veebruarist 2012 on Eesti Haigekassa standardi ISO 9001:2008 sertifikaadi omanik. Standard ISO 9001:2008 on reeglistik organisatsioonile, kes on võtnud endale eesmärgiks kliendi rahulolu saavutamise läbi suurepärase protsessijuhtimise. Põhjalik sertifitseerimise audit viidi haigekassas läbi DNV poolt 09. jaanuar 2017.a. Loe auditi kokkuvõtet.