Vaata lähemalt

Haigekassast

Missioon

Visioon

Põhiväärtused

Tagada inimestele ravikindlustushüvitiste kättesaadavus ja ravikindlustuse süsteemi jätkusuutlikkus.

Tagada inimeste turvatunne võimalike terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel.

Edumeelsus – meie tegevus on suunatud pidevale ja jätkusuutlikule arengule, mille eelduseks on kompetentsed, lojaalsed, tulemusele pühendunud töötajad.
Hoolivus – oleme usaldusväärsed, avatud ja sõbralikud. Teeme otsuseid teisi arvestades ja läbipaistvalt.
Koostöö – loome usaldusväärse õhkkonna organisatsiooni sees ning suhetes partnerite ja klientidega.

Eesti ravikindlustuse eesmärk on katta kindlustatud isikute tervishoiukulud haiguste ennetamiseks ja raviks, rahastada ravimite ja meditsiiniliste abivahendite ostmist ja maksta ajutise töövõimetuse jm rahalisi hüvitisi.

Eesti ravikindlustus järgib solidaarsuse printsiipi: haigestumisel ei sõltu haigekassa tasutava tervishoiuteenuse maksumus sellest, kui palju on konkreetse inimese eest makstud sotsiaalmaksu. Sotsiaalmaksust tasub haigekassa ka nende inimeste tervishoiuteenuste eest, kes parasjagu ei tööta. 

Eesti Haigekassa eesmärgid, ülesanded, pädevuse ja tegevuse alused ning organid sätestavad Eesti Haigekassa seadus ja Haigekassa põhikiri.
Avalik-õigusliku Eesti Haigekassa tähtsaim ülesanne on korraldada ravikindlustust, et võimaldada kindlustatud isikutele ravikindlustushüvitisi. Lisaks on haigekassa ülesanne aidata kaasa ka ravistandardite ja ravijuhiste koostamisele, motiveerida tervishoiuasutusi arendama tervishoiuteenuste kvaliteeti, korraldada ravikindlustust ja haigekassat puudutavate välislepingute täitmist; osaleda tervishoiu planeerimisel; avaldada arvamust haigekassa ja ravikindlustusega seonduvate õigusaktide ja välislepingute eelnõude kohta ning anda nõu ravikindlustusega seonduvates küsimustes.

 

Eesti Haigekassa kõrgeim organ on nõukogu, kuhu kuulub 15 liiget, kellest 5 esindavad tööandjate huve, 5 kindlustatute huve ja 5 riigi huve. 

Eesti Haigekassa eesotsas on juhatus, mille esimees on alates 1.10.2012 Tanel Ross. Haigekassa piirkondlikke osakondi juhivad direktorid. Vaata ka Eesti Haigekassa struktuurijoonist.

 Eesti tervishoiusüsteemi ülevaade. Eesti Haigekassa paiknemine tervishoiusüsteemis.

Alates 16. veebruarist 2012 on Eesti Haigekassa standardi ISO 9001:2008 sertifikaadi omanik. Standard ISO 9001:2008 on reeglistik organisatsioonile, kes on võtnud endale eesmärgiks kliendi rahulolu saavutamise läbi suurepärase protsessijuhtimise. Põhjalik sertifitseerimise audit viidi haigekassas läbi DNV poolt 09. jaanuar 2017.a. Loe auditi kokkuvõtet.

 

Nõukogu liikmed

 

Eesti Haigekassa kõrgeim organ on Nõukogu. Selle koosseisu täpsustab Eesti Haigekassa seadus. Täpne loetelu nõukogu pädevusest ja ülesannetest on toodud Eesti Haigekassa seaduse §12.

Riigi huvide esindajad (5)


Tervise- ja tööminister, rahandusminister ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees on nõukogu liikmed ametikoha järgi.

Riigikogu määrab oma liikmete hulgast ühe nõukogu liikme sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

Vabariigi Valitsus nimetab tervise- ja tööministri ettepanekul sotsiaalministeeriumi ametnike hulgast ühe nõukogu liikme.

Tervise- ja tööminister, nõukogu esimees

Jevgeni Ossinovski

tervisejatoominister@sm.ee

Rahandusminister

Sven Sester

 sven.sester@fin.ee

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees

Helmen Kütt

 helmen.kytt@riigikogu.ee

Riigikogu esindaja

Maris Lauri

 maris.lauri@riigikogu.ee

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna juhataja

Heli Paluste

 heli.paluste@sm.ee

Kindlustatute huvide esindajad (5)

Nimetatakse ametisse Vabariigi Valitsuse poolt määratud organisatsioonide poolt tehtud ettepanekute alusel. Vabariigi Valitsus nimetab ametisse viis nõukogu liiget.

 

 

 

MTÜ Lastekaitse Liidu ettepanekul Eesti Lastekaitse Liidu toetajaliige

Reet Raukas

reet.raukas@itk.ee

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu ettepanekul 
EPÜL juhatuse esimees 

Andres Ergma

andres@nanso.ee

Eesti Puuetega Inimeste Koja ettepanekul 
Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees

Ulvi Tammer-Jäätes  

ulvi.tammer@diabetes.ee

Eesti Ametiühingute Keskliidu ettepanekul Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees

Peep Peterson

peep.peterson@eakl.ee

 

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni ettepanekul Põhja-Eesti Regionaalhaigla radioloog

Sergei Nazarenko

 sergei.nazarenko@regionaalhaigla.ee

Tööandjate huvide esindajad (5)

Isikud nimetatakse ametisse Vabariigi Valitsuse poolt määratud organisatsioonide poolt tehtud ettepanekute alusel. Vabariigi Valitsus nimetab ametisse viis nõukogu liiget.

 

 

 

 

Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees

Urmas Sule

peaarst@ph.ee

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja

Toomas Tamsar

 toomas.tamsar@employers.ee

AS-i Lemminkäinen Eesti juhatuse esimees 

 

Mittetulundusühingu Ravimitootjate Liit juhataja

Sven Pertens

 

Riho Tapfer

sven.pertens@lemminkainen.ee

 

 

riho.tapfer@rtl.ee 

 

Haigekassa töötajad

Avalik-õigusliku Eesti Haigekassa tähtsaim ülesanne on korraldada ravikindlustust, et võimaldada kindlustatud isikutele ravikindlustushüvitisi. Lisaks on haigekassa ülesanne aidata kaasa ka ravistandardite ja ravijuhiste koostamisele, motiveerida tervishoiuasutusi arendama tervishoiuteenuste kvaliteeti, korraldada ravikindlustust ja haigekassat puudutavate välislepingute täitmist; osaleda tervishoiu planeerimisel; avaldada arvamust haigekassa ja ravikindlustusega seonduvate õigusaktide ja välislepingute eelnõude kohta ning anda nõu ravikindlustusega seonduvates küsimustes.

Kõik töötajad

Infoturbejuht

Infoturbejuht

Ülesanded

 • Infoturbe tagamise protsessi juhtimise eest Eesti Haigekassas;
 • infoturbe dokumentatsiooni sh. infoturbe poliitika pidev arendamine;
 • infosüsteemide hädaolukorraks valmisoleku korraldamine;
 • üldise talitluspidevusplaani koostamine ning plaanide testimise korraldamine;
 • asutuse infoturbe teadlikkuse tõstmine;
 • ISKE juurutamise korraldamine;
 • infoturbealase riskianalüüsi teostamine ja konkreetsete järelevalve tegevuste täitmine.

Kontakt

Arendusjuht

Arendusjuht

Ülesanded

 • Haigekassa arendustegevuste juhtimine tagamaks arendustegevuste (sh projektide) realiseerumine lähtudes organisatsioonile seatud eesmärkidest.
 • Retseptikeskusega seotud tegevuste juhtimine, sh osapoolte tegevuste koordineerimine Retseptikeskuse tõrgeteta ja kehtivale standardile vastava töö tagamiseks.

Kontakt

Nõukogu

Nõukogu

Ülesanded

Eesti Haigekassa kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu, millel on 15 liiget. Nõukogu liikmetest viis esindavad tööandjate huve, viis kindlustatute huve ja viis riigi huve. Nõukogu esimees on tervise- ja tööminister.

Nõukogu liikmed

Juhatus

Juhatus

Ülesanded

Üldjuhtimine

Kontakt

Auditi komitee Siseauditi osakond

Siseauditi osakond

Ülesanded

Osakonna pädevusse kuulub siseauditeerimine, mis on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud lisama väärtust organisatsiooni tegevusele ja seda täiustama. See aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, kasutades süsteemset ja korrakohast lähenemist, hindamaks ja täiustamaks riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsesside mõjusust.

Kontakt

 • Harju osakond

  Harju osakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub kõigi lepingute (va edenduse, meditsiiniseadmete ja välisravi lepingute) lepingutingimuste rakendamine, võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust.

  Kontakt

 • Tartu osakond

  Tartu osakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub kõigi lepingute (va edenduse, meditsiiniseadmete ja välisravi lepingute) lepingutingimuste rakendamine võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust.

  Kontakt

 • Pärnu osakond

  Pärnu osakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub kõigi lepingute (va edenduse, meditsiiniseadmete ja välisravi lepingute) lepingutingimuste rakendamine võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust ning raviarvete ladus ja reeglipärane menetlemine.

  Talitused

  • Vaata ülesandeid

   Raviarvete menetlemise talitus

   Ülesanded

   • Raviarvete menetlemise protsessi koordineerimine
   • Raviarvete vastuvõtmise infosüsteemi arendus

  Kontakt

 • Viru osakond

  Viru osakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub kõigi lepingute (va edenduse, meditsiiniseadmete ja välisravi lepingute) lepingutingimuste rakendamine, võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust ning ettekirjutuste ja nõuete menetlemineosas, mis hõlmab haigekassale tekitatud kahju ja haigekassa poolt alusetult väljamakstud hüvitiste sissenõudmise protsessi tegevuste täitmist, rakendades juriidilise osakonna koostatud juhendeid ja tüüpvorme.

  Talitused

  • Vaata ülesandeid

   Nõuete menetlemise talitus

   Ülesanded

   • Nõuete ja ettekirjutuste koostamine
   • Ajutise töövõimetuse hüvitise määramisest ja maksmisest keeldumise korralduste koostamine
   • Nõudega ja ettekirjutusega määratud summa tasumise ajatamise taotluste läbivaatamine ning tasumise ajatamine
   • Kohustatud isikute nõustamine
   • Kohtujärgse menetluse korraldamine

  Kontakt

 • Ravikindlustushüvitiste osakond

  Ravikindlustushüvitiste osakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub esmatasandi (perearstiabi, õendusabi, hambaravi, ennetuse) ja eriarstiabi tervishoiuteenuste, hambaravihüvitiste (sh proteesihüvitis), ravimi- ja meditsiiniseadmehüvitiste eest tasumisel rakendatava süsteemi arendamine, et tagada kindlustatud isikutele kvaliteetne ravikindlustushüvitiste pakett olemasolevate ravikindlustusvahendite piires õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

  Talitused

  • Vaata ülesandeid

   Esmatasandi paketi arenduse talitus

   Ülesanded

   • menetleb esmatasandi (perearstiabi, perearsti nõuandetelefon, ennetus, õendusabi, hambaravi) tervishoiuteenuste loetelu muudatusi;
   • arendab esmatasandi teenuse (s.h perearsti kvaliteedisüsteemi) hinnakujunduse aluseid ja arvestab tervishoiuteenuste piirhindasid;
   • töötab välja ja arendab hambaravihüvitiste võimaldamisel erandite tegemise reeglid;
   • koostab tervishoiuökonoomilisi analüüse.
  • Vaata ülesandeid

   Eriarstiabi paketi arenduse talitus

   Ülesanded

   • menetleb eriarstiabi tervishoiuteenuste loetelu muudatuste ettepanekuid;
   • arendab eriarstiabi hinnakujunduse aluseid ja tervishoiuteenuste piirhindade arvestust;
   • korraldab DRG grupeerija Eesti versiooni sisulist haldamist ja arendamist;
   • koostab tervishoiuökonoomilisi analüüse.
  • Vaata ülesandeid

   Ravimite ja meditsiiniseadmete talitus

   Ülesanded

   • menetleb meditsiiniseadmete loetelu ja eriarstiabi ravimiteenuste tervishoiuteenuste loetelu muudatuste ettepanekuid;
   • töötab välja ja arendab ravimihüvitiste võimaldamisel erandite tegemise reeglid;
   • koostab farmakoökonoomilisi analüüse (sh ambulatoorsete soodusravimite osas).

  Kontakt

 • Partnerihalduse osakond

  Partnerihalduse osakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub haigekassa partnersuhete arendamine ja koordineerimine, mis hõlmab endas kõigi lepingute (va edenduse, meditsiiniseadmete ja välisravi lepingute) planeerimist, haldamist ja rakendamist ning ravikindlustushüvitiste osutamise õigsuse kontrolli võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust.

  Talitused

  • Vaata ülesandeid

   Lepingute haldamise talitus

   Ülesanded

   Lepingute haldamise talitus osaleb tervishoiuteenuste nõudluse hindamisel ja eelarve koostamisel ning vastutab kõigi ravi ja ennetuslepingute planeerimise, sõlmimise ja jälgimise  koordineerimise eest.

  • Vaata ülesandeid

   Ravikindlustushüvitiste õigsuse kontrolli talitus

   Ülesanded

   teostab ravikindlustushüvitiste põhjendatuse ja kvaliteedi kontrolli läbi sihtvalikute ja standardpäringute; planeerib parendavad jätkutegevused lähtudes kontrolli tulemustest koostöös halduritega;

  Kontakt

 • Juriidiline osakond

  Juriidiline osakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub haigekassa tegevuse tagamine õiguslike vahenditega ning haigekassa õigusalase töö korraldamine.

  Kontakt

 • Tervishoiu- ja Kommunikatsiooni-osakond

  Tervishoiu- ja Kommunikatsiooni-osakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub analüüside teostamine ning hinnangute andmine haigekassa strateegiliste otsuste toeks tervishoiu ja ravikindlustuse arengu küsimustes, ravikvaliteedi tagamise, mõõtmise, hindamise ja tagasiside andmise süsteemi arendamine koostöös organisatsioonisiseste ja väliste huvigruppidega, haigekassa tervise edenduse tegevuste, avalike suhete ning rahvusvahelise koostöö korraldamine.

  Talitused

  • Vaata ülesandeid

   Ravikvaliteedi talitus

   Ülesanded

   • arendab koostöös huvigruppidega tervishoiuteenuste kvaliteedi parendamise ja hindamise süsteemi ning tervishoiuteenuste osutamisega seotud indikaatoreid;
   • arendab koostöös ravikindlustushüvitiste osakonnaga tervishoiuteenuste kvaliteedi parandamise motivatsioonimehhanisme;
   • viib läbi kliinilisi ja tegevusauditeid koostöös erialaseltside ja tunnustatud ekspertidega;
   • arendab ja koordineerib ravi-, tegevus- ja patsiendijuhendite valmimist ning rakendamist.
  • Vaata ülesandeid

   Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talitus

   Ülesanded

   • töötab välja tervise edenduse strateegia ja tegevuskavad ning viib need ellu;
   • korraldab haigekassa välis- ja sisekommunikatsiooni;
   • arendab ja koordineerib rahvusvahelist koostööd, sh väliskülaliste vastuvõtte ning haigekassa delegatsioonide välisvisiite;
   • arendab ja haldab haigekassa sise- ja välisveebi;
   • viib läbi avaliku kuvandi ja rahulolu-uuringuid;

  Kontakt

 • Personaliosakond

  Personaliosakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub toetada protsesside efektiivset toimimist läbi kompetentse personali, sujuva haldusjuhtimise ja ühtse dokumendihalduse toimimise Eesti Haigekassas.

  Talitused

  • Vaata ülesandeid

   Personalihalduse talitus

   Ülesanded

   • Koostab ja kaasajastab protsessietapi vastutajana ülesannete täitmiseks vajalikke protseduure ja juhendeid;
   • vastab oma töövaldkonnaga seotud pöördumistele;
   • korraldab haigekassa deklarantidelt huvide deklaratsioonide kogumise vastavalt nõuetele, korraldab koostööd deklaratsioonide hoidjaga;
   • korraldab personaliarvestust;
   • arendab motivatsioonisüsteemi;
   • haldab ja arendab töötajate palgasüsteemi;
   • haldab, koordineerib ja arendab personali värbamise ja valiku protsessi;
   • haldab, koordineerib ja arendab töötajate arendusvestluste sh pädevuse hindamise süsteemi;
   • haldab ja arendab koolitussüsteemi ning korraldab koolitustegevust, koostab koolitusstrateegia ja koolitusplaani;
   • korraldab ühisüritusi koostöös teiste osakondadega.
  • Vaata ülesandeid

   Dokumendihalduse talitus

   Ülesanded

   • tagab haigekassa sisemise ja välimise ühtse dokumendihalduse korralduse ja toimimise koostöös assistentidega
   • töötab välja ja juurutab dokumendihalduse valdkonna protseduure, juhendeid, vorme, dokumente;
   • tagab haigekassa arhiivide korrashoiu koostöös assistentidega
   • tagab juhatuse töö tehnilise korraldamise, otsuseprojektide nõuetekohase vormistamise ja käsitlemise vastavalt Eesti Haigekassa seaduses ja haigekassa põhikirjas sätestatule ning juhendile „Juhatuse kodukord“ ja tööplaanile;
   • korraldab juhatuse otsuste täitmise jälgimise, koostöös struktuuriüksuste juhtidega;
   • jälgib haigekassa protseduuride ja juhendite muutmise tähtaegu ja teavitab osakonna juhte tähtaja saabumisest;
   • nõustab töötajaid dokumendihaldust puudutavates küsimustes.
  • Vaata ülesandeid

   Haldustalitus

   Ülesanded

   • Korraldab tsentraalselt haigekassa haldustegevust (sh kinnisvara korrashoid ja materiaalse vara haldamine);
   • tagab füüsilise turbe nõuete täitmise haigekassas;
   • tagab töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise ja nõuetekohased ametiruumid ja töökohad;
   • töötab välja ja juurutab haldusvaldkonna protseduure, juhendeid, vorme ning tagab  juhatuse ja osakondade nõustamise haldusvaldkonnas.

  Kontakt

 • Infotehnoloogia osakond

  Infotehnoloogia osakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub haigekassa infosüsteemi arendamine, haldamine ja tehniline teenindamine, loendite haldamine vastavalt tellimustele ja tehniliste andmete administreerimine, tarkvara administreerimine, samuti arvutustehnika soetamine.

  Talitused

  • Vaata ülesandeid

   Süsteemiarenduse talitus

   Ülesanded

   • haigekassa rakendustarkvara (v.a. kontoritarkvara ja süsteemihaldusvahendid), arendamise ja hoolduse korraldamine (hanked, lepingud jms);
   • rakendustarkvara võtmekasutajate koolituse korraldamine uute arenduste osas;
   • tööprotsesside ja uue rakendustarkvara efektiivsuse analüüsis osalemine.
  • Vaata ülesandeid

   Infrastruktuuri talitus

   Ülesanded

   • tagab haigekassa infosüsteemide tõrgeteta töö;
   • tegeleb IT riistvara hoolduse ja hankimisega;
   • tegeleb lõppkasutajatele IT toe pakkumisega.

  Kontakt

 • Kliendisuhtluse osakond

  Kliendisuhtluse osakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub Eesti Haigekassa tervikliku kliendisuhtluse strateegiline arendamine ja rakendamine, personaalse kliendisuhtluse ja isikupõhise taotluse alusel välisravi korraldamine, e-teenuste ja kliendihaldustarkvara (kindlustusregister ja CRM) äripoole arendamine.

  Talitused

  • Vaata ülesandeid

   Kindlustusregistri ja e-teenuste talitus

   Ülesanded

   • korraldab ravikindlustuskaitse menetlemisega ning kõigi rahaliste hüvitiste maksmisega seotud tööprotsesside korraldamise ja arendamise õigusaktides sätestatud tingimustes ja korras;
   • planeerib, kontrollib, analüüsib ja arendab haigekassa terviklikku kliendisuhtlust ning korraldab tagasiside andmist;
   • analüüsib kliendisuhtluskanalite olulisust ja teeb vajalikke arendusi eesmärgiga pakkuda kliendile parimat teenindust;
   • koostab arendusvajaduse tellimused valdkonna funktsioonide täitmiseks vajalike infotehnoloogiliste programmide täiendamiseks ning osaleb uute tarkvaralahenduste arendamisel ja testimisel;
   • arendab e-teenuseid ja korraldab elektroonilist andmevahetust.
  • Vaata ülesandeid

   Isikupõhiste ja välisravi taotluste talitus

   Ülesanded

   • menetleb välisravitaotlusi ja personaalset lähenemist vajavaid juhtumeid;
   • koordineerib ja korraldab sõlmitud ravikindlustusalaste riikidevaheliste lepingute täitmist ja teeb ettepanekuid täienduste või paranduste tegemiseks;
   • valmistab ette ravikindlustust käsitleva rahvusvahelise aruandluse ja korraldab selle nõuetekohase esitamise;
   • haldab ja arendab Euroopa Liidu seadusandlusest ja riikidevahelistest lepingutest tulenevaid tööprotsesse;
   • korraldab Euroopa Liidu seadusandlusest ja riikidevahelistest lepingutest tulenevat arveldust ja peab kirjavahetust;
   • korraldab üldsuse teavitamist Euroopa Liidu seadusandlusest ja riikidevahelistest lepingutest tulenevatest õigustest ja kohustustest koostöös tervishoiu ja kommunikatsiooni osakonnaga.
  • Vaata ülesandeid

   Klienditeeninduse talitus

   Ülesanded

   • haldab ravikindlustuse andmekogu, tehes koostööd EMTA-ga, tagab ravikindlustuse andmekogu kvaliteedi;
   • menetleb rahaliste hüvitiste määramise ja maksmise dokumente õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras järgnevas osas: ajutise töövõimetuse hüvitised; hambaravi ja hambaproteesihüvitised, sh hambaproteesi koondarved; täiendav ravimihüvitis; IVF; välisravi hüvitised ja muud rahalised hüvitised.
   • menetleb Euroopa Liidus kasutatavaid ravikindlustusega seotud vorme ja avaldusi, menetleb Euroopa Liidu tagasimakse hüvitisi ja plaanilise välisravi eelloa taotlusi;
   • osaleb haigekassa kodulehe ja infomaterjalide kaasajastamises ja infomaterjalide jaotamises;
   • väljastab kindlustatud isikutele kindlustuskaitse ja ravikindlustushüvitistega seotud tõendeid ja teateid, menetleb isikute avaldusi ja taotlusi;
   • täidab välislepingutest tulenevaid ülesandeid;
   • korraldab haigekassa kliendisuhtluse alast tegevust läbi vahetu teeninduse; telefoniteeninduse ja kirjaliku teeninduse.
   • korraldab klienditeenindust läbi Tallinna, Tartu, Pärnu ja Jõhvi teeninduspunktide;
   • korraldab retseptiblankettide tellimist ja väljastamist partneritele, peab vastavat aruandlust.

  Kontakt

 • Finantsjuhtimise osakond

  Finantsjuhtimise osakond

  Ülesanded

  Osakonna pädevusse kuulub haigekassa finants- ja juhtimisarvestuse korraldamine (sealhulgas raamatupidamise korraldamine), tööprotsesside arendamine, raviarvete menetlemise protsessi koordineerimine ning oma vastutusvaldkonna infovara haldamine ja arendamine.

  Talitused

  • Vaata ülesandeid

   Planeerimise ja aruandluse talitus

   Ülesanded

   • haigekassa finantsprognooside koostamine;
   • haigekassa eelarve, sealhulgas nõudluse koostamine;
   • haigekassa eelarve täitmise jälgimine ja kasutuse analüüs;
   • haigekassa finantsaruannete koostamine;
   • haigekassa tegevuspõhise ressursside planeerimise ja kuluarvestuse teostamine.
  • Vaata ülesandeid

   Raamatupidamise talitus

   Ülesanded

   • haigekassa raamatupidamisarvestuse korraldamine ja teostamine;
   • raamatupidamise sisekontrollimeetmete väljatöötamine ja rakendamine;
   • haigekassa raamatupidamisaruannete kootamine, sh riigi raamatupidamise aruannete koostamine

  Kontakt

Osakond Talitus Asukoht Amet Nimi E-mail
Juhatus Juhatus Tallinn Juhatuse esimees Tanel Ross tanel.ross[@]haigekassa.ee
Administratsioon Administratsioon Tallinn Arendusjuht Kaie Mõtte kaie.motte[@]haigekassa.ee
Administratsioon Administratsioon Tallinn Infoturbejuhi kt Katre Kuklase katre.kuklase[@]haigekassa.ee
Administratsioon Administratsioon Tallinn Projektijuht Ruth Türk ruth.turk[@]haigekassa.ee
Üldjuhtimine - Tallinn Juhatuse liige Pille Banhard pille.banhard[@]haigekassa.ee
Finantsjuhtimise osakond Finantsjuhtimise osakond Tallinn Peaspetsialist Katrin Ploom katrin.ploom[@]haigekassa.ee
Finantsjuhtimise osakond Finantsjuhtimise osakond Tallinn Spetsialist Karin Kanne karin.kanne[@]haigeikassa.ee
Finantsjuhtimise osakond Planeerimise ja aruandluse talitus Tallinn Peaspetsialist Triin Tommingas triin.tommingas[@]haigekassa.ee
Finantsjuhtimise osakond Planeerimise ja aruandluse talitus Tallinn Peaanalüütik Katrin Västra katrin.vastra[@]haigekassa.ee
Finantsjuhtimise osakond Planeerimise ja aruandluse talitus Tallinn Peaspetsialist Kaire Umerov kaire.umerov[@]haigekassa.ee

Lehed

Uuringud ja analüüsid

Käesolev leht koondab tervisevaldkonnas haigekassa tellimusel või osalusel läbi viidud uuringuid ja analüüse.

Pealkiri

Lühikirjeldus

Materjalid

Eesti tervishoiusüsteem rahvusvahelises võrdluses

OECD tervisestatistika kogumik "Health at a Glance 2015".

Lühikokkuvõtte haigekassa nõukogule Eesti tervishoiusüsteemi tulemustest rahvusvahelises võrdluses OECD tervisestatistika raporti põhjal.

 

OECD raport: 2015

Ettekanne haigekassa nõukogule:

20162015

E-konsultatsiooni rakendumise barjäärianalüüs

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta aprillis läbi üleriigilise internetiküsitluse Eesti perearstide, eriarstide ja haiglate juhatuse liikmete seas. Kvantitatiivuuringu eesmärgiks oli selgitada välja e-konsultatsiooni teenuse kasutamise peamised kitsaskohad perearstiabi, eriarstiabi ning eriarstiabi osutajate administratsiooni (juhatuse) hulgas ning sellest lähtuvalt teha ettepanekuid teenuse arendamiseks ja kasutamise suurendamiseks. Uuring annab ülevaate teenuse teadlikkusest, teenuse mittekasutamise peamistest põhjustest, e-konsultatsiooni ja selle osutajate info kättesaadavusest ja infoallikatest, teenuse rahastamise süsteemi toimimise arusaadavusest, tehnilistest takistustest teenuse rakendamiseks, olemasoleva süsteemi tugevustest ja nõrkustest ning ettepanekutest e-konsultatsiooni teenuse arendamiseks.

Barjäärianalüüs (2016)

Esmatasandi tervishoiu arengumudel lähima 10 aasta perspektiivis 

TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi koostatud analüüs esitab esmatasandi tervishoiu arengusuundade stsenaariumi. Haigekassa tellimusel valminud uuring kaardistab olemasoleva olukorra, esitab parima rahvusvahelise praktika ning analüüsib, mida ja millises ajalises perspektiivis on vajalik ja võimalik muuta, selleks et tagada kättesaadav kvaliteetne esmatasandi arsti- ja õendusabi, tõhus ennetustegevus ja krooniliste haigete jälgimine ning koostöö eri tasandite vahel.

Toimemudeli uuring (2016)

Eesti elanike hinnangud tervisele ja arstiabile

Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade elanike hinnangutest oma tervisele, Eestis pakutavale arstiabile ning teistele tervishoiuga seotud valdkondadele. Uuringut tehakse kord aastas koostöös sotsiaalministeeriumiga. 

201620152014201320122011

201020092008,20072006, 

2005200420032002, 2001

Esmatasandi vastutusala tervishoiusüsteemis: saatekirja nõude analüüs võrdlusriikides

Esmatasandi vastutusala ja eriarsti ambulatoorsele

 vastuvõtule pöördumise tingimused günekoloogilise 

ja psühhiaatrilise abi puhul ning traumade, tuberkuloosi,

silmahaiguste, naha- või suguhaiguste ravis.

Valitud riikides kasutatavate põhimõtete võrdlev analüüs.


RAKE analüüs (2015, est)

RAKE analüüs (2015, eng)

 

Haigekassa
usaldusväärsus ja kuvand

Täpsustatud ja täiendatud uuring lisaks kindlustatu

rahulolu-uuringule haigekassa kuvandi kohta.

 Uuringut tehakse kord kvartalis alates aastast 2014.  

2017: 02/

2016: 02/05/09/10

2015: 03050810

2014: 08/ 10/

Maailmapanga uuring

Eesti Haigekassa ja Maailmapanga koostöös viidi 2015. aastal läbi analüüs, milles vaadeldi krooniliste haiguste käsitlust Eesti tervishoiusüsteemi eri tasanditel.

Unikaalne uuring keskendub krooniliste haiguste ennetusele ja ravile pöörates erilist tähelepanu

esmatasandi arstiabi rollile ja toimimisele ning

erinevate elanikerühmade võrdse kohtlemisega  

seotud küsimustele. Uuringu tulemused põhinevad

Eesti Haigekassa raviarvete andmete analüüsil ning  tehtud intervjuudel ja fookusrühmade

aruteludel, mis olid osa Eesti Haigekassa (EHK)

ja Maailmapanga Grupi (MPG) ühise projekti

tegevuskavast.

Maailmapanga uuringu materjalid 2015:

Eesti keeles: aruannelühikokkuvõte

Inglisekeeles: aruanneettekannekvaliteedi aruanne

emori uuringud (fookusgrupi aruanne)  &

 süvaintervjuudtulemusedmetoodika käsiraamat

Konverensti ettekanded:

WHO, Tamas Evetovits, Purchasing

WHO, Tamas Evetovits, Sustainability

WHO, Anne Johansen, Opportunities

WHO, Taavi Lai, Anne Johansen. Conclusions

WHO, Taavi Lai. Interventions

WBG, Christoph Kurowski. Innovations

-WBG, Christoph Kurowski. Study Summary

-Konverentsi kokkuvõte, Tanel Ross

Välisriikide elanikkonna hambaravi ja hambahaiguste ennetuse rahastamise ülevaade ning rahastamisel kasutatavate põhimõtete analüüs

2014. aastal tellis haigekassa uuringu,

milles antakse ülevaade kümne Euroopa Liidu 

liikmesriigi elanikkonna hambaravi ja hambahaiguste ennetuse rahastamise süsteemist.

Vaatluse all on järgmised riigid: Läti, Leedu, Ungari, Sloveenia, Holland, Prantsusmaa, Suurbritannia (Inglismaa), Taani, Rootsi ja Soome.

 

aruanne

Ravikindlustuse jätkusuutlikkuse prognoos

PRAXIS viis 2014. aastal läbi uuringu, mille raames loodi ravikindlustuse tulude ja kulude prognoosimise mudel, mis võimaldaks hinnata nii pikaajalist finantsilist jätkusuutlikkust kui ka testida erinevate stsenaariumite mõju jätkusuutlikkusele. Tegemist on juhtimistööriistaga tervishoiu korraldajatele, kes saavad informeeritult analüüsida erinevate meetmete ja trendide mõju ravikindlustuse tulude ja kulude pikaajalisele tasakaalule.

Uuringuaruanne ja mudeli tutvustus (2014)

Uuringuaruande lühiversioon (2014)
 

Tervisesüsteemi rahastamise 
jätkusuutlikkuse uuring

2009. aastal tellis haigekassa koos sotsiaalministeeriumiga Eesti tervisesektori rahastamise pikaajalise jätkusuutlikkuse analüüsi, mis hindab tervisesüsteemi rahastamise korraldust riigi majandus- ja eelarvepoliitika taustal. 
Abi paluti Maailma Terviseorganisatsioonilt (WHO). Analüüs käsitleb nii ravikindlustust, riigieelarvest 
rahastatavaid teenuseid ning erasektori osalust, sh isikute omaosalust. 2009. aasta lõpuks valmis aruanne tervisesüsteemi rahastamise pikaajalisest jätkusuutlikkusest. 

eesti keeles
inglise keeles

Lepingupartnerite
rahulolu-uuringud

Uuringu eesmärgiks on mõõta partnerite rahulolu ja

hinnanguid koostööle Eesti Haigekassaga ning võrrelda

tulemusi varasemate uuringutega. Küsitleti partnereid

üldarstiabi, eriarstiabi, hambaravi, apteekide ja hooldusravi valdkonnast. Uurimisalusteks teemadeks

on hinnang partnerlussuhtele Eesti Haigekassaga üldiselt, täpsemad hinnangud koostöö erinevates valdkondades ningkoostööle haigekassa kontaktisikuga; haigekassa trükiste saamine ja nende vajalikkus; esinenud probleemid ja positiivsed kogemused jne.

2013, 2012, 2010/20092008, 2007

20062005/20042003 2002

Tööandjate
rahulolu-uuringud

Uuringu eesmärgiks on analüüsida tööandjate rahulolu 

haigekassa teenindusega. Projekti eesmärkideks on

- kaardistada suhtlusvormid, mida kasutatakse ning

mida oodatakse tulevikult
- uurida tööandjate hinnangud haigekassaga suhtlusele
- võrrelda saadud tulemusi aastate lõikes, et jälgida

arengutrende teeninduses.

20092008 20072006

2005200420032002

Perearstikeskuste
uuring

Uuringu peamiseks eesmärgiks oli mõõta patsientide rahulolu perearstide töökvaliteediga ning saada erapooletut faktidel põhinevat informatsiooni perearsti kättesaadavuse ja selle võimalike mõjurite kohta.

2007  

 

 

Kontakt

Haigekassasse saab pöörduda:

 • klienditelefon (+372) 669 6630 või infotelefon 16363* ​(tööajad E-R 8.30-16.30) 
  ​​* Mobiiltelefonilt infotelefoni lühinumbrile helistades kehtib operaatori hinnakirjapõhine tariif: 
  Telekom võrgust 0,2278 €/min, Tele2 võrgust 0,23 €/min, Elisast 0,21 €/min. 
 • e-posti teel info@haigekassa.ee

 • posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144

 • külastades Eesti Haigekassa klienditeenindusi:

Tallinn, Lastekodu, 48 10144

E,T,N,R 8.30-16.30
K 8.30-18.00

Pärnu, Rüütli 40a, 80010

E,T,N,R 8.30-16.30
K 8.30-18.00

Jõhvi, Nooruse 5, 41597

E,T,N,R 8.30-16.30
K 8.30-18.00

Tartu, Põllu 1a, 50303

E 8.30-18.00

T,K,N,R 8.30-16.30

Vastavalt töölepingu seadusele on klienditeeninduste tööajad lühendatud kolme tunni võrra uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval.

Haigekassa keskkontor:
 
Aadress: Lastekodu 48, Tallinn 10144.
Telefon:  669 6630

E-post:   info@haigekassa.ee

Haigekassa registrikood: 74000091

 

Taotluste esitamine

Teie isikuandmeid sisaldavat teavet saame väljastada üksnes juhul, kui oleme veendunud Teie kui teabenõudja või selgitustaotluse esitaja isikusamasuses.  Isikusamasuse tuvastamiseks taotluse esitamisel on järgmised võimalused:

 • esitades e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotluse

 • saates omakäeliselt allkirjastatud taotluse postiga

 • tulles haigekassa klienditeenindusbüroosse koos isikut tõendava dokumendiga

Maavalitsused, mis väljastavad ja edastavad Haigekassa blankette ning abistavad ka nende täitmisel:
- Saare maavalitsus Lossi 1, 93816 Kuressaare
- Valga maavalitsus Kesk 12, 68203 Valga
- Viljandi maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

Sisenedes riigiportaalis www.eesti.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi kaudu saate kasutada järgmisi haigekassa e-teenuseid:

 • tellida Euroopa ravikindlustuskaarti

 • kontrollida hambaproteesi hüvitise limiidi kasutust

 • kontrollida hambaravi hüvitise limiidi kasutust

 • saada teavet oma töövõimetuslehtede kohta

 • kontrollida ja muuta arvelduskonto andmeid

 • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust ja perearsti andmeid

 • taotleda täiendavat ravimihüvitist