K: 

1. Kuidas saada endale Euroopa ravikindlustuskaarti?

V: 

Euroopa ravikindlustuskaarti on võimalik tellida endale portaalist www.eesti.ee, esitada taotlus haigekassa piirkondlikku klienditeenindusbüroosse või saata see haigekassasse posti teel kas lihtkirjana või digiallkirjastatuna e-posti teel.

K: 

2. Kes saab Euroopa ravikindlustuskaarti taotleda?

V: 

Euroopa ravikindlustuskaarti saab taotleda vähemalt 15-aastane inimene passi või ID-kaardi alusel. Lapsevanem või lapse esindaja saab kaarti taotleda kuni tema 19. eluaastani.

K: 

3. Kas on võimalik juba tellitud Euroopa ravikindlustuskaardi avalduses ümber muuta postiaadressi, kuhu kaart edastada?

V: 

Kui ravikindlustuskaart on juba tellitud, ei ole paraku aadressi, kuhu kaart saadetakse, enam tagantjärele võimalik muuta.

Kui tellida kaart riigiportaali www.eesti.ee kaudu, on vaja enne taotlemist kontrollida seal oma aadress üle. Kaart saadetakse portaalis märgitud aadressile. Kui tellida ravikindlustuskaart muude kanalite kaudu, saadetakse see aadressile, mis on märgitud taotlusele.

K: 

4. Kas Eesti kodanik, kes töötab EL-i liikmesriigis, saab taotleda Eestist Euroopa ravikindlustuskaarti?

V: 

Kaardi väljastab isikule tema kindlustajariik (riik, kuhu isiku maksud laekuvad). Isik saab olla kindlustatud ainult ühes liikmesriigis. Kui Te töötate mitmes liikmesriigis, siis peaksite oma kindlustajariigi määramiseks pöörduma sotsiaalkindlustusameti poole.

Kui Teie maksud laekuvad Eestisse ning olete siin töötajana ravikindlustatud, on Teil võimalus taotleda Euroopa ravikindlustuskaarti Eesti haigekassast. Ravikindlustuse juures ei ole oluline kodakondsus.

K: 

5. Inimene kaotas ära Euroopa ravikindlustuskaardi, riigiportaalist www.eesti.ee uut kaarti tellida aga ei õnnestu – portaal annab teate kehtiva kaardi olemasolust. Kuidas saada uut ravikindlustuskaarti?

V: 

Uue ravikindlustuskaardi tellimiseks tuleb eelmine tühistada, helistades haigekassa infotelefonile 16 363. Seejärel saab riigiportaalist tellida uue kaardi. Kaardi taotluse saab ka ise tuua haigekassa klienditeenindusbüroosse, saata selle postiga või digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel. Taotlus on kättesaadav haigekassa kodulehel.

K: 

6. Kui Euroopa ravikindlustuskaardi kehtivusaeg hakkab läbi saama, siis kas uue kaardi saamiseks peab tegema uue taotluse või saab selle juba olemasoleva kaardi alusel?

V: 

Uue Euroopa ravikindlustuskaardi saamiseks tuleb esitada siiski uus taotlus. Uue kaardi saab tellida kuu aega enne vana kaardi kehtivuse lõppu.

K: 

7. Kui kiiresti on võimalik Euroopa ravikindlustuskaart kätte saada ning kui kaua see kehtib?

V: 

Kui tellida Euroopa ravikindlustuskaart haigekassa büroosse, saab selle kätte 7-10 päeva pärast. Tellides kaardi endale postiga koju, jõuab see kohale veidi kiiremini.

Euroopa ravikindlustuskaart kehtib kolm aastat, kui inimene on ravikindlustatud. Alla 19-aastastele väljastatakse kaart kehtivusajaga viis aastat.

K: 

8. Kas vajaminev arstabi on kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardiga välisriigis tasuta?

V: 

Vajaminev arstiabi ei ole tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaal kehtivate tariifide järgi. Neid patsiendile hiljem ei korvata. Samuti ei kata Euroopa ravikindlustuskaart riikidevahelise transpordi kulusid.

K: 

9. Õpilane asub üheks semestriks õppima õpilasvahetusprogrammi kaudu väljapoole Euroopa Liitu. Kuidas ta saab ravikindlustuse?

V: 

Eestis kehtib tal ravikindlustus, kuna õpilasvahetusprogrammi korral jääb ta oma kooli nimekirja edasi. Kuid kuna Euroopa ravikindlustuskaart ei kehti väljaspool Euroopa Liitu, tuleb tal pöörduda erakindlustusfirmasse ning osta selleks perioodiks endale reisikindlustus koos tervisekindlustusega.

K: 

10. Üliõpilane asub õppima Euroopa Liidu ühte kõrgkooli. Kas tema ravikindlustus Eestis katkeb? Kuidas ta saaks ravikindlustuse seal riigis õppides?

V: 

Üliõpilased (ka õpilased), kes suunduvad õppima välismaale, peavad ravikindlustuse jätkamiseks Eestis esitama haigekassale välismaa kooli tõendi. Tõend peab sisaldama järgmisi andmeid: õpilase isikukood, ees- ja perenimi, õppeasutuse andmed, õppeaja kestus.

Selleks, et saada Euroopa Liidu liikmesriigis vajadusel ka arstiabi, tuleb Eestis taotleda endale Euroopa ravikindlustuskaart. See annab võimaluse saada vajaminevat arstiabi välisriigis võrdsetel tingimustel sealsete kindlustatutega.

Ravikindlustus vormistatakse õpilasele maksimaalselt 12 kuuks. Seetõttu tuleb haigekassasse toimetada igal õppeaastal uus välismaal õppimist tõendav dokument. 

K: 

11. Kuidas saab ravikindlustuse Eesti kodanik, kes asub tööle Euroopa Liidu liikmesriiki?

V: 

Kui Eesti kodanik asub Euroopa Liidu liikmesriiki tööle ning tema eest tasutakse selles riigis maksud, saab ta seal töötades ka ravikindlustuse. Eestis aga ei tohi tal samal ajal kehtivat kindlustust olla.

K: 

12. Kui isik töötab mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis, siis millises riigis saab ta ravikindlustuse?

V: 

Kui isik töötab mitmes EL-i liikmesriigis, siis saab ta ravikindlustuse selles riigis, kus tema eest makstakse sotsiaalmaksu.

K: 

13. Kas EL-i liikmesriigis töötava isiku ülalpeetav abikaasa, kellel ei ole ravikindlustust, saab selle vormistada?

V: 

Selleks peab EL-i liikmesriigis töötav isik pöörduma selle riigi pädeva asutuse poole, kus ta töötab ning küsima sealt vastavat vormi.

K: 

14. Kas välismaalasel, kes on Eesti firmas töölepingu alusel tööl, kehtib ravikindlustus samadel tingimustel kui Eesti kodanikul?

V: 

Kui isik asub tööle tavakorras töölepingu alusel ning tema eest hakatakse sotsiaalmaksu tasuma Eestisse, siis tuleb tööandjal ta ka Eesti haigekassas arvele võtta. Selleks peaks isikul olema Eesti isikukood ning tal ei tohi olla ravikindlustust mõnes teises EL-i riigis.

K: 

15. Millest peaks alustama ja milliseid pabereid esitama haigekassale, kui soovitakse minna välismaale eriarsti konsultatsioonile? Kas haigekassa hüvitab kõik kulud?

V: 

Välisriiki ravile suunamiseks peab haigekassale esitama taotluse, millele oleks hea lisada võimalusel ka arstliku konsiiliumi otsus ning väljavõte haigusloost. Arstliku konsiiliumi otsuse saamiseks tuleb pöörduda raviarsti poole, kes selle koostab. Otsuseta taotluseid menetletakse kauem, kuna siis tuleb haigekassal endal pöörduda isiku raviarsti poole palvega kutsuda kokku konsiilium.

Haigekassa katab vaid loa saanud inimeste ravikulud. Kui inimene esitab hüvitamise taotluse või raviarve hiljem, ilma eelneva kokkuleppeta, siis haigekassa ravikulusid ei korva.

K: 

16. Kavas on taotleda plaanilist ravi välismaal - vajalikud tõendid (konsiiliumi otsus jm) on selleks olemas. Operatsiooni on vaja teha kiiresti, kuid taotluse menetlemise keskmine aeg on 30 päeva. Kuidas selles olukorras käituda - kas erandkorras vaadeldakse taotlusi kiiremini?

V: 

Taotluse peaks võimalikult kiiresti haigekassale esitama. Kindlasti kiirendab dokumentide menetlemist arstide konsiiliumi otsus.

K: 

17. Endisele Eesti kindlustatule oli määratud operatsiooni aeg. Kas nüüd, mil isik on kindlustatud teises riigis, on operatsioon Eestis talle tasuline?

V: 

Eestis saab ta tasuta vaid vajaminevat arstiabi, plaaniline operatsioon on tasuline. Hüvitamise võimaluste kohta saab ta küsida infot oma kindlustajariigist, kus ta peaks ka tasuta uue operatsiooni aja saama. Sel juhul tuleb tal kindlustajariigis uuesti arsti juurde pöörduda.

K: 

18. Kui naine on ennast alaliselt sisse kirjutanud EL-i liikmesriiki ja lapseootel, siis kas tal on Eesti riigi kodanikuna õigus saada seal ravikindlustust? Arsti juures käia ja sünnitada soovib naine aga Eestis.

V: 

Kui inimene asub alaliselt elama EL-i liikmesriiki, peaks tal olema ka selle riigi ravikindlustus. Eestis viibides saab ta vajaminevat arstiabi kindlustajariigi väljastatud Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. Isik ei saa olla kindlustatud kahes liikmesriigis korraga.

Raseduse ja sünnitusega kaasnevad kulud loetakse vajaminevaks arstiabiks juhul, kui teise riiki mineku ainsaks eesmärgiks ei ole sünnitus. Erandina käsitletakse naisi, kes lähevad teise riiki sünnitama perekondlikel põhjustel (abikaasa või vanemad elavad teises liikmesriigis). Sellisel juhul loetakse sünnitusega kaasnevat arstiabi vajaminevaks arstiabiks, mida osutatakse Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. Seega saab naine Eestis sünnitada võrdsetel tingimustel Eesti haigekassas kindlustatud isikutega, kui tal on kaasas kehtiv elukohariigis väljastatud Euroopa ravikindlustuskaart.

K: 

19. Kas Eesti kodanik, kes hetkel elab ja töötab välismaal ning on rase, saab Eestisse tulles teha tasuta uuringuid? Ravikindlustus Eestis ei kehti juba ammu, kuna maksud laekuvad teise riiki.

V: 

Kuna uuringud ei ole vajaminev arstiabi ja Eestis ravikindlustus puudub, ei saa ka tasuta uuringuid teha.

K: 

20. Eesti kodanik soovib võtta oma pensionärist ema endaga kaasa Soome elama. Kas emal on õigus Soomes ravikindlustusele n-ö täies mahus või peab ta mingi osa ravist (vajadusel) ise kinni maksma?

V: 

Kui Eesti pensionär saab Eestist pensioni, peab ta Soome elama asudes taotlema Eesti haigekassast kaasa vormikohase tõendi E121 (avalduse vorm). Pärast selle registreerimist uues elukohariigis tekib tal õigus igasugusele arstiabile võrdselt teiste selle riigi pensionäridega.

K: 

21. Kuidas saada Eesti haigekassast vormi E106?

V: 

Kui tegemist on lähetatud tööaja või mitmes riigis töötava isikuga, siis esmalt tuleb esitada sotsiaalkindlustusametile avaldus vormikohase tõendi A1 saamiseks ning seejärel teha haigekassale avaldus vormi E106 saamiseks. Haigekassa lähtub vormi E106 väljastamisel vormile A1 märgitud teabest.

Kui kõik vajalik info (lähetuse kestus on pikem kui 6 kuud) on olemas, saab haigekassa väljastada vormi E106, mis annab inimesele õiguse registreerida end lähetusriigi ravikindlustussüsteemi. Vorm E106 saadetakse tööandjale, kui ei ole teisiti kokku lepitud.

Lisaks lähetatud töötajale saavad vormi E106 tellida piirialatöötaja ja alla 3-aastast last kasvatav isik, kelle tööleping on peatatud. Ka nemad peavad esitama haigekassale avalduse.

K: 

22. Kuidas saada haigekassast vormi E104?

V: 

Vorm E104 väljastatakse inimesele vastava avalduse alusel. Kõigepealt peaks olema lõpetatud ravikindlustus Eestis. Vastavalt rahvastikuregistri seadusele tuleb teise EL-i liikmesriiki elama asudes teavitada oma uuest elukohast ka rahvastikuregistrit, enne haigekassas kindlustust lõpetada ei saa.

Vorm E104 tõendabki, et ravikindlustus Eestis on lõppenud. Avaldus tõendi saamiseks. Täidetud avalduse saab tuua haigekassa klienditeenindusbüroosse, saata haigekassa piirkondlikku osakonda postiga või digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel.

Esita küsimus