K: 

1. Kes saavad taotleda kehavälise viljastamisega seotud ravimihüvitist?

V: 

Hüvitist saavad taotleda kuni 40-aastased (k.a) ravikindlustatud naised,

● kellel on meditsiiniline näidustus kehaväliseks viljastamiseks ja/või embrüosiirdamiseks;
● kes on antud protseduuri läbinud;
● ning kes on 90 päeva jooksul enne protseduuri osutamise kuupäeva apteekidest välja ostnud protseduuriks vajalikke Eesti Haigekassa ravimite loetelusse kantud ravimeid.

K: 

2. Millised ravimid kuuluvad kehavälise viljastamise protseduuriga seoses hüvitamisele?

V: 

Hüvitise arvutamise aluseks olevate soodusretseptidena võetakse arvesse ainult 90 päeva jooksul enne kehavälise viljastamise või embrüosiirdamise protseduuri osutamise kuupäeva väljaostetud soodusretseptid eeltoodud tabelis esitatud ravimitele. 
Täiendavat infot oma soodusravimitele tehtud kulutuste kohta saab riigiportaali teenusest "Ravimihüvitised (haigekassa)" kui ka haigekassa piirkondlikust osakonnast.

K: 

3. Millal on võimalik hüvitise avaldust esitada?

V: 

Tavaliselt esitatakse kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamisega seotud ravimihüvitise avaldus protseduuri läbimise järel. Pärast iga kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuri tuleb haigekassale esitada uus avaldus.

K: 

4. Kuidas avaldust esitada?

V: 

Avaldus tuleb esitada haigekassa piirkondlikusse osakonda. Avalduse blanketid on saadaval haigekassa koduleheküljelhaigekassa piirkondlikes osakondades ja postkontorites üle Eesti. Postiteenuseid kasutades peab avalduse edastama tähitud kirjana. Avalduse esitamiseks võib lisaks postiga saatmisele pöörduda otse haigekassa klienditeenindusbüroosse või saata avaldus digitaalselt allkirjastatuna klienditeenindusbüroosse e-posti teel. Pärast iga kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuri tuleb haigekassale esitada uus avaldus.

Väljaostetud soodusravimite eest on võimalik taotleda ka täiendavat ravimihüvitist.

K: 

5. Kas hüvitise saamiseks peab esitama täiendavaid dokumente?

V: 

Täiendavad dokumendid tuleb esitada vaid siis, kui muutuvad avaldusele kantud andmed.
Kõik kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuridega seotud ravimite ja raviarvete andmed saab haigekassa enda andmebaasist.

K: 

6. Milline on hüvitamisele kuuluv summa?

V: 

Juhul kui kindlustatu on teinud kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuridega seotud ravimitele kulutusi kuni 639,12 eurot, kuulub hüvitamisele kogu summa. Üle 639,12-euroste ravimikulutuste korral ühe protseduuri kohta hüvitatakse kindlustatule ainult 639,12 eurot.
NB! Ühe retsepti eest on võimalik hüvitist saada vaid ühel korral. Hüvitise arvutamisel ei lähe arvesse soodusretsepti patsiendi omaosalus (50% soodusretsepti puhul 3,19 eurot, 75%-100% soodusretsepti puhul 1,27 eurot) ja  summad, mis ületavad ravimile kehtestatud piirhinda või hinnakokkuleppe hinda.

Näide 2: Triinul kulus kehavälise viljastamise ja embrüosiirdamise protseduuride teostamiseks vajalikele ravimitele 1278 eurot. Haigekassa maksab Triinule hüvitist summas 639,12 eurot.

Näide 3: Anul kulus kehavälise viljastamise ja embrüosiirdamise protseduuride teostamiseks vajalikele ravimitele 570 eurot. Tema puhul on väljamakstava hüvitise suuruseks ravimitele kulutatud summa ehk 570 eurot.

K: 

7. Kas hüvitis on ühe- või mitmekordne?

V: 

Kui kõik eeltoodud tingimused on täidetud, naisel on õigus saada hüvitist piiramatu arv kordi.

K: 

8. Millal makstakse hüvitist?

V: 

Üldjuhul toimuvad väljamaksed üks kord kvartalis, ehk 20. veebruaril, 20. mail, 20. augustil ja 20. novembril. Kui Teile nimetatud kuupäevadeks hüvitist välja ei makstud, siis on tõenäoliselt põhjuseks, et:
1. Teie hüvitise taotlemise avaldus on esitatud hiljem kui menetlemisperiood algas (reeglina hüvitise maksmisele eelneva kuu algus);
2. Teie kohta ei ole hüvitiste avalduste menetlemisperioodi alguseks haigekassale laekunud kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuri teostamist tõendavat raviarvet tervishoiuteenuse osutajalt;
3. Teie kohta ei ole hüvitiste avalduste menetlemisperioodi alguseks haigekassale laekunud apteegist 90 päeva enne protseduuri ostetud soodusretseptid.
Juhul kui kindlustatul on küll kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduur toimunud, kuid nende kohta pole haigekassale raviarvet esitatud, vaadatakse kindlustatu avaldus läbi järgmisel kvartalil.
NB! Oma hüvitise väljamaksmise kuupäevaga seoses olevat infot saate küsida haigekassa infotelefonilt 16363.

K: 

9. Kas on õigus saada IVF ravimi hüvitist juhul kui olete kehavälise viljastamise protseduuri eest täies mahus ise tasunud?

V: 

Jah, sellisel juhul tuleb Teil esitada haigekassale lisaks avaldusele ka tervishoiuteenuse osutajalt saadud dokument (ehk epikriis), mis peab olema vormistatud raviasutuse plangi peal ja sisaldama andmeid kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise teenuse osutamise aja, selle teostanud raviasutuse ja teenuse vajaduse kohta.

NB! Juhul, kui raviteenust osutati välisriigis, tuleb samuti lisaks avaldusele esitada haigekassale ka tervishoiuteenuse osutajalt saadud dokument (ehk epikriis), mis peab olema vormistatud raviasutuse plangi peal ja sisaldama andmeid kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise teenuse osutamise aja, selle teostanud raviasutuse ja teenuse vajaduse kohta.

K: 

10. Kuidas saab avalduse esitanu infot väljamakse kohta? 

V: 

Kuna tegemist on delikaatse teema ja delikaatsete isikuandmetega, siis ei saa kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuride ravimihüvitise kohta infot elektrooniliste kanalite kaudu.

● Juhul kui kindlustatu vastas päringu tegemise hetkel (see on ~1 kuu enne väljamakse tähtaega) kõigile nõudmistele (avaldus esitatud, teenuse osutamist tõendavad raviarved haigekassale laekunud), saab kindlustatu kontrollida oma haigekassale avaldusega esitatud pangakontolt hüvitise laekumist.
● Avalduste esitamise korda võiks/peaks kindlustatu teadma, sest reeglina kõik haigekassasse laekunud avaldused sisestatakse andmebaasi ning nende alusel kontrollitakse hüvitise väljamaksmise õiguse tekkimist. Seda, kas avaldus ka menetlemisele läheb, saab ka haigekassa teada alles päringu tegemise järel.
● Iga menetletud avalduse alusel hüvitamisele kuuluv summa kantakse pangakontole eraldi maksekorraldusega ja nende arvu järgi saab kindlustatu vaadata, mitme korra eest talle hüvitist on välja makstud.

Esita küsimus