K: 

1. Millal ja kuidas saab E-TVL-ga ajutise töövõimetuse hüvitist?

V: 

Töövabastuse perioodi lõppedes vormistab arst Teile elektroonilise töövõimetuslehe oma arvutis ja edastab selle haigekassa andmekogusse. Selleks, et haigekassa määraks ja maksaks töövõimetuslehe alusel hüvitist, peab tööandja töövõimetuslehe maksmiseks vajalikud andmed haigekassale esitama elektroonselt riigiportaalis www.eesti.ee. Palun teavitage oma tööandjat, et arst on väljastanud Teile töövõimetuslehe. Peale tööandjapoolsete andmete edastamist haigekassasse jõuab hüvitis Teie arvelduskontole paari tööpäeva jooksul. 

K: 

3. Kuidas makstakse ajutise töövõimetuse hüvitisi FIE-dele?

V: 

FIEdele maksab haigekassa ajutise töövõimetuse hüvitist alates 9. töövabastuse päevast. Kaheksa esimese töövabastuse päeva eest FIE-dele haigushüvitist ei maksta.

K: 

4. Mis juhtub, kui põhipuhkuse ajal kirjutab arst isikule töövõimetuslehe?

V: 

Töölepingu seaduse kohaselt on töötajal õigus puhkus katkestada, edasi lükata või enneaegselt lõpetada töötaja isikust tulenevatel olulistel põhjustel, eelkõige ajutise töövõimetuse, rasedus- ja sünnituspuhkuse või streigis osalemise tõttu.

Töötajal on õigus nõuda kasutamata jäänud puhkuseosa vahetult pärast puhkuse kasutamist takistava asjaolu äralangemist või poolte kokkuleppel muul ajal. Töötaja on kohustatud tööandjale teatama puhkuse kasutamist takistavast asjaolust esimesel võimalusel.

K: 

5.  Kuidas makstakse ajutise töövõimetuse hüvitist, kui töötaja haigestub tööst vabal vahetusel (näiteks summeeritud tööajaga töötaja, kellel on neli järjestikust puhkepäeva)?

V: 

Töövõimetusleht väljastatakse töötajale haiguse või vigastuse korral kalendripäevade alusel ning hüvitise maksmist ei saa siduda töötaja tööajakavaga.

K: 

6. Kuidas arvutatakse haigekassas ajutise töövõimetuse hüvitist?

V: 

Ajutise töövõimetuse hüvitist arvutatakse sotsiaalmaksuga maksustatud tulult. Makstav hüvitis arvutatakse eelneva kalendriaasta sotsiaalmaksu alusel, mille andmed saab haigekassa maksu- ja tolliametist.

Hüvitise summa saamiseks arvutatakse töötaja kalendripäeva keskmisest tulust hüvitise määr ning see korrutatakse hüvitamisele kuuluvate päevade arvuga. Hüvitiselt peetakse kinni ka tulumaks.

Ajutise töövõimetuse hüvitise maksmise kord sõltub töövõimetuslehe liigist ja põhjusest. Täpsemalt saab hüvitise määramise ja maksmise korrast lugeda hüvitiste lehelt.

K: 

7. Kuidas arvutatakse ajutise töövõimetuse hüvitist, kui eelmisel aastal tulu puudus?

V: 

Kui eelmisel kalendriaastal sotsiaalmaksuga maksustatav tulu puudus, arvutatakse hüvitis alampalgalt. Lisainfot selle kohta saab haigekassa kodulehelt.

K: 

8. Kui pikk võib olla ajutise töövõimetuse hüvitise väljamaksmise periood?

V: 

Väljamaksmise periood võib olla kuni 30 kalendripäeva.

K: 

9. Millisest kuupäevast hakkab haigekassa lugema 30-päevast perioodi (aeg, mil hüvitis tuleb kindlustatule välja maksta)? 

V: 

Haigekassa maksab ajutise töövõimetuse hüvitise välja 30 kalendripäeva jooksul alates päevast, kui kindlustatud isiku tööandja on teinud nõuetekohased kanded elektroonilisele töövõimetuslehele või kui paberil töövõimetuslehe puhul on nõuetekohaselt vormistatud dokumendid laekunud haigekassasse.

K: 

10. Mida teha, kui ma ei näe riigiportaalis oma töövõimetuslehte?

V: 

Palun võtke ühendust töövõimetuslehe välja kirjutanud arstiga.

K: 

11. Kui kiiresti peab tööandja hüvitise üle kandma pärast töövõimetuslehe esitamist talle?

V: 

Tööandja peab maksma haigushüvitise välja palgapäeval, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul alates nõuetekohaselt vormistatud haiguslehe esitamisest tööandjale.

K: 

12. Mida tähendab isiku töövõimetuslehe staatus „arsti poolt edastatud“ portaalis www.eesti.ee (EE)

V: 

Märge „arsti poolt edastatud“ tähendab, et arst on patsiendi haiguslehe haigekassa süsteemi edastanud, aga tööanjda ei ole veel teinud omapoolset kannet töövõimetuslehele. Teavitage palun oma tööandjat töövõimetuslehe lõpetamisest vastavalt omavahelisele kokkuleppele kas suuliselt või kirjalikult. 

K: 

13. Kas ajutise töövõimetuse hüvitist saab kanda ka teise isiku pangaarvele? Mida selleks tegema peab?

V: 

Arvelduskonto andmeid on võimalik muuta:

  • Riigiportaali eesti.ee (EE) vahendusel teenuses "Minu arvelduskonto ja andmed haigekassas".

  • Esitades haigekassale vastava avalduse kas paberkandjal haigekassa klienditeenindusbüroosse või saata digiallkirjaga avaldus aadressile info@haigekassa.ee.

K: 

14. Töötaja haigestus üks päev enne töölepingu lõppu. Kas tal on õigus saada ajutise töövõimetuse hüvitist?

V: 

Töösuhte ajal alanud töövõimetuslehe ning järglehed maksab haigekassa välja, olenemata sellest, et vahepeal töösuhe lõpeb. Tööandja kohustus maksta hüvitist alates neljandast päevast antud juhul ei kehti, kuna tööleping lõppes enne tööandja hüvitise maksmise perioodi.

K: 

15. Mida teha, kui mulle on väljastatud välisriigi arsti töövabastust tõendav dokument?

V: 

Välisriigi arstilt saadud paberil tõend esitage oma tööandjale, kes edastab selle koos vajalike lisadokumentidega haigekassasse.

K: 

16. Millise blanketi väljastab Eesti arst EL kodanikule, kes haigestus Eestis ja viibis ajutise töövõimetuse ajal siin, esitamiseks oma tööandjale ajutise töövõimetushüvitise saamiseks?

V: 

EL liikmesriigis kindlustatud patsientidele väljastatakse töövõimetuse kinnitamiseks vormid E115 ja E116, mis on olemas Euroopa Liidu blankettide lehel. Selleks tuleb võtta ühendust Eesti haigekassa Pärnu osakonna spetsialistidega telefonil 16 363 või e-posti aadressil anne.heinsoo@haigekassa.ee või eve.lilienthal@haigekassa.ee 

Esita küsimus