Kust saada informatsiooni?

Infot raviteenuste ja nende hüvitamise kohta saab internetist www.stm.fi või http://www.kunnat.net –> sosiaali ja terveys või Kansaneläkelaitose ehk KELA (rootsi keeles Folkpensionsanstalteni e. FPA) harukontoritest.

Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?

Euroopa ravikindlustuskaardiga on teil õigus saada ravi ükskõik millises riiklikku tervishoiusüsteemi kuuluvas asutuses. Võite ühendust võtta kohaliku tervishoiukeskusega, kus spetsialistid hindavad, millist ravi te vajate. Selleks, et maksta ravi eest samadel alustel kohalike elanikega, peate esitama kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi ning kas passi või muu isikut tõendava dokumendi. Suurem osa tervisekeskuse teenustest on seadusega sätestatud korras tasuta, kuid teatud teenuste eest võivad tervisekeskused ka raha küsida. Arsti visiit maksab Soomes 13,80-27,50 eurot. Samuti võite külastada eraarste või -kliinikud, kuid sellisel juhul peate ravi eest tasuma täissumma. Pärast võite siiski taotleda kulude hüvitamist sotsiaalkindlustusasutuselt KELA. Kui olete alla 18-aastane , siis on ravi teile tasuta.  

HYKSin on Helsingi Ülikooli haigla osa, pakkudes ravivõimalusi rahvusvahelistele ja erapatsientidele. HYKSin on hinnatud näiteks vastsündinute intensiivravi osakonna ning laste südamekirurgia poolest.

HYKSini teenuseid on võimalik saada kolmel moel:
- Eesti Haigekassast väljastatud garantiikirja alusel;
- saada teenuseid piiriülese ravi direktiivi alusel, makstes esmalt teenuste eest ise ning taotledes seejärel Eesti Haigekassast hüvitist;
- erateenusena, makstes selle eest kogu ulatuses ise.

HYKSini teenuste ja ravivõimaluste kohta saab küsida lisainfo HYKSini klienditeeninduse osakonnast e-posti teel info@hyksin.com või telefoni teel, helistades numbril +358 10 328 1900. Lisainfot raviasutuse kohta saab lugeda ka veebilehelt www.hyksin.com

 

Kuidas pääseda haiglaravile?

Haiglasse pääseb vaid saatekirja alusel. Vältimatu arstiabi saamiseks pöörduge otse haiglasse, esitage Euroopa ravikindlustuskaart ja isikut tõendav dokument. Statsionaarse ravi puhul on patsientidele kehtestatud voodipäevatasu 32,60 eurot. Kui olete alla 18-aastane, siis ei pea te voodipäevatasu maksma rohkem kui seitsme päeva kohta samas kalendriaastas. Ambulatoorse ravi puhul kehtib samuti patsienditasu 27,50 eurot. Operatsioonipäeva tasu on Soome haiglates 90,30 eurot. Erahaigla teenuste eest peab patsient maksma ise. Hiljem on KELA harukontorist võimalik taotleda ravikulude osalist hüvitamist.

Kuidas saada hambaravi?

Kui vajate vältimatut hambaravi, pöörduge kohaliku tervishoiukeskuse valvehambaarsti poole. Esitage Euroopa ravikindlustuskaart koos isikut tõendava dokumendiga. Patsiendil tuleb maksta omavastutustasu vastavalt kehtestatud hinnatariifidele (tavaliselt alla 80 euro). Tuleb meeles pidada, et mitte kõik tervishoiuasutused ei paku hambaravi teenust 24-tundi ööpäevas. Alla 18-aastastele on Soomes vajaminev hambaravi tasuta. Samuti võite külastada erahambaarste või -hambakliinikud, kuid sellisel juhul peate ravi eest tasuma täissumma. Pärast võite siiski taotleda kulude hüvitamist sotsiaalkindlustusasutuselt KELA.

Kuidas toimub transport haiglasse?

Euroopa ravikindlustuskaardiga on teil hädaolukorras õigus saada kiirabi või kiirabilende. Peate kiirabitöötajatele esitama oma kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi. Peate kiirabitöötajatele ravi eest maksma patsienditasu (14,25 eurot).
Kiirabilennu vajaduse üle otsustatakse pärast kõne saamist numbrile 112. Hädaolukorras helistage 112!

Kuidas saada ravimeid?

Retseptiravimeid saab igast apteegist. Patsient maksab apteegis ravimi eest täishinna. Apteek peaks väljastama kviitungi kogu ravimiretsepti maksumuse kohta, mida saate seejärel kasutada KELA-lt kulude hüvitamise taotlemiseks.

Kuidas saada hüvitisi?

Kohalike tervishoiukeskuste või haiglate poolt kehtestatud tavapäraseid patsiendi omavastutustasusid (nt. visiiditasu, voodipäevatasu) ei hüvitata. Eraarsti teenuse eest tasub patsient ise ja saab vastu arve. Raviarve tagaküljel on hüvitise taotlus, mille patsient peab täitma ja oma allkirjaga kinnitama. Nõutav teave hõlmab teie alalise elukoha aadressi, kuupäeva ja teie pangaandmeid (panga nime ning teie kontonumbrit (sh IBAN- ja BIC-koodi). Ravikulude hüvitamiseks tuleb tasumist tõendavad dokumendid e. kviitungid, arved, Euroopa ravikindlustuskaardi koopia, isikut tõendava dokumendi koopia ning muud olulised dokumendid toimetada KELA harukontorisse.

Riikliku ravikindlustuse raames hüvitatakse osa:

  • eratervishoiuteenuste (eraarst, erahambaarst, eraraviasutuse uuringud ja ravi) kasutamisega seotud kuludest vastavalt kindlaksmääratud hinnakirjale;
  • retseptiravimite maksumus hüvitatakse täielikult või osaliselt. Enamike ravimite puhul on soodusmääraks 35%. Raskete ja pikaajaliste haiguste raviks kasutatavate ravimite puhul on soodusmääraks 65% või ravimi kohta 3 eurot ületava summa puhul 100%. Kui inimene on ostnud soodusravimeid 670 eurot eest aastas, hüvitatakse ravimi kohta 1.50 eurot ületav kogu summa. Käsimüügi ravimeid ei hüvitata.
  • Reisikulud lähima tervishoiuteenuse osutajani hüvitatakse. Kui inimene on kulutanud aastas rohkem kui 242,25 eurot sõidukuludele, siis võimaldatakse talle vastav kaart saamaks lähima tervishoiuteenuse osutajani tasuta transporti (transpordi osutajal KELA-ga vastav leping). Meditsiinilise tõendi esitamisel hüvitatakse ka kiirabi transpordikulu. Patsiendi omavastutustasu ühe sõidusuuna eest on 14,25 eurot. Seda ületavad kulud hüvitatakse.

Hüvitise taotlus tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast kulutuse tegemist. Hüvitis kantakse inimese pangaarvele. Kui pidite ravi eest maksma ja te ei ole saanud taotleda hüvitist Soomes viibimise ajal, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt ravikulude tagasimaksmise kohta.  

Pane tähele!

Kui Soomes viibimise ajal on vajadus dialüüsiks või hapnikraviks, siis võta enne saabumist ühendust vastava Soome haiglaga , enamik haiglatest osutab vastavaid teenuseid. Kui teie soovitud haigla vastavat teenust ei osuta, siis informeeritakse teid, millises lähedalasuvas haiglas oleks vastavat teenust võimalik saada.

Kontaktasutus

Kansaneläkelaitos (KELA), Ulkomaan Yksikko
Höyläämötie 1 a B, 00380 Helsinki, Finland
Postiaadress: PL 72, 00381 Helsinki, Finland
Tel: +358 20 634 2650
Fax: +358 20 634 1599
E-post: inter.helsinki@kela.fi
www.kela.fi