Kust saada informatsiooni?

Belgia ravikindlustust juhivad Auxiliary Fund for Sickness and Invalidity Insurance kohalikud kontorid, mis asuvad igas suuremas maakonnakeskuses.

Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?

Inimestelt nõutakse tasu nii ravi kui ka hambaravi eest. Peate arstile maksma kohe ravi saades, kuid võite tagasi saada kuni 75% kuludest, kui esitate dokumendi „Attestation de soins donnés” teie valitud kohaliku haigekassa vastuvõtus, seega veenduge et arst annab teile rohelise kviitungi („Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp”), kus on kirjas teie makstud summa. Kindlustatud isikud maksavad Belgias teatud protsendi ravikuludest alati ise.

Kuidas pääseda haiglaravile?

Te ei vaja arsti suunamist, vaid võite minna eriarsti vastuvõtule vabalt valitud haiglas.Enne haiglaravi saamist konsulteerige ravikindlustuse fondi kohaliku kontoriga. Sealt saate informatsiooni, kus on ravi kõige soodsama hinnaga. Kui vajate vältimatut abi, esitage otse haiglale Euroopa ravikindlustuskaart ning paluge neil ühendust võtta kohaliku ravikindlustuse fondiga tõendi (Releve des Frais dHospitalisatio) saamiseks. Tõendi alusel kaetakse osa raviteenuste maksumusest. Patsiendi kanda jääb voodipäevatasu (15,31 eurot päevas), teatud protsent ravikuludest ning osa väljakirjutatud ravimite maksumusest. Neid kulusid hiljem ei hüvitata. Kui vajate röntgenoloogilist läbivaatust või laborianalüüse, konsulteerige eelnevalt kohaliku ravikindlustuse fondiga. Sealt saate informatsiooni, kus tehakse soodsaima hinnaga uuringuid. Vältimatu abi osutamisel tehakse uuringuid igas tervishoiuasutuses. Uuringute eest maksab patsient täies mahus ise.

Kuidas toimub transport haiglasse?

Peate maksma kindla summa ja lisaks sellele ka kilomeetritasu. Belgia riiklik ravikindlustussüsteem hüvitab sellest 50%. Hädaolukorras helistage 112 või 100.

Kuidas saada ravimeid?

Peate apteegis esitama arstilt saadud ravimiretsepti ja ravimi eest tasuma. Patsiendi omaosalus varieerub vahemikus 0–80% ravimi hinnast. Apteekrilt saab inimene kviitungi koos retsepti koopiaga (Prescription de Medicaments), millele apteeker lööb spetsiaalse templi.

Kuidas saada hambaravi?

Peate hambaarstile maksma kohe ravi saades, kuid võite tagasi saada kuni 75% kuludest.Veenduge, et arst annab teile kviitungi („Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp”), kus on kirjas teie makstud summa.

Kuidas saada hüvitisi?

Ligi 75% ravi ning teatud retseptiravimite maksumusest hüvitatakse. Peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt saate ravikulude tagasimaksmise kohta lugeda haigekassa kodulehelt.

Kontaktasutus

Institut National D’Assurance Maladie Invalidite (RIZIV-INAMI)
Postiaadress: 211 Avenue de Tervuren, 1150 Brussels, Belgium
Tel:02/739 72 12
E-post: communication@riziv.fgov.be 
www.riziv.fgov.be