Alla 19-aastastele ravikindlustatutele võimaldab haigekassa tasuta hambaravi ainult haigekassa hambaravi lepingupartnerite juures Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus nimetatud teenustele.

NB! Pärast isiku 19-aastaseks saamist osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes isiku viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati. Täpsem info laste hambaravist ja ortodontiast.

Nii ravikindlustatud, kui ravikindlustamata täiskasvanutel on õigus saada tasuta hambaravina vaid vältimatut abi, mida osutatakse juhul, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Vältimatut abi osutatakse selliste erakorraliste seisundite korral, mis vajavad hamba väljatõmbamist (ekstraktsioon) või mädanikukolde (abstsessi) avamist.  Seda, kas tegemist on vältimatu abiga, otsustab hambaarst. Vältimatu abi teenuste saamiseks pöörduge palun haigekassa lepingupartnerite poole, sest haigekassa maksab nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata täiskasvanule osutatud teenuse eest ainult oma lepingupartneritele.

Õigus nimetatud hüvitisele on ka isikul, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust.

Loe lähemalt:

Laste hambaravi ja ortodontia

Hambaid tuleb hoida juba noores eas. Enne esimeste hammaste lõikumist tuleks imiku suud korrapäraselt puhastada. Esimene hambaarstikülastus võiks toimuda lapse esimese hamba lõikudes või umbes aastase lapsega. Esimesi nõuandeid suutervise osas saate juba ämmaemandalt või lapse esimesel eluaastal pereõelt.

Uuringud on näidanud, et kui noorukiea lõpuks on hambad tugevad ja terved, ei vajata ravi veel mitukümmend aastat. Seega on laste õigete hügieeniharjumuste ja ennetava kontrolli abil võimalik vältida olukordi, kus täiskasvanueas neelab olulise osa sääste hambaravi.

Haigekassa tasub alla 19-aastaste kindlustatute hambaravi eest. Pärast isiku 19-aastaseks saamist osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes isiku viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati.

Lapsevanemal on õigus valida oma lapsele hambaarsti. Kontrollige aga alati üle, et valitud hambaarstil oleks leping haigekassaga. Haigekassa lepingupartnerid on kirjas haigekassa kodulehel. Kui leping puudub, peab lapsevanem teenuse eest ise tasuma täies mahus ning seda raha haigekassalt tagasi ei saa. Haigekassa tasub vaid nende teenuste eest, mis on kirjas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus

Hambahaiguste ennetavatele vastuvõttudele soovitamise (suunamise) kohustus on pereõdedel ja kooliõdedel – see on reguleeritud nii perearsti tööjuhendis kui kooliõe tööd reguleerivas määruses. Kui tervishoiuteenust osutatakse ilma vanema juuresolekuta – näiteks ühiselt kooli poolt korraldatult - peab olema selleks kaasa antud lapsevanema nõusolek.

Ortodontiast

Haigekassa rahastab ka laste ortodontiat (sh breketid), kuid ainult teatud juhtudel. Seda tehakse järgmiste raskete diagnooside korral:

 1. ülemine lõualuu on eespool asendis alumisest 9 mm või enam (prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam);

 2. alumine lõualuu on eespoolses asendis ülemisest (progeenne hambumus);

 3. esimeste hammaste kontakt puudub ja kokku puutuvad ainult tagumised purihambad (lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid);

 4. kui õigel ajal pole lõikunud eesmine lõikehammas või silmahammas (peetunud jäävintsisiivid või kaniinid);

 5. kui ühel lõualuu poolel pole moodustunud rohkem kui üks jäävhammas (kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui üks hammas lõualuu kummalgi poolel);

 6. huule- ja suulaelõhe ning teised näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud.

 7.  hambumusanomaalia raske või keskmise raskusastmega obstruktiivse uneapnoe korral, juhul kui adenotonsillektoomia ja positiivne õhurõhuravi (CPAP) on osutunud ebaefektiivseks;

 8.  sügav traumeeriv hambumus, mille korral alumised lõikehambad on otseses kontaktis limaskestaga;

 9.  külgmine risthambumus kolme ja enama hamba ulatuses lõualuu ühel poolel, mille korral on oluliselt häiritud näo sümmeetria ning lõualuude areng ja kasv.

Muudel juhtudel haigekassa ortodontiliste teenuste eest ei tasu. Meeles peab pidama, et ka nimetatud juhtudel ortodontia raviks peab teenuse osutajal olema haigekassaga leping, et viimane tasuks ravi eest. Sama kehtib ka teenuste kohta: kui see on mainitud tervishoiuteenuste loetelus, siis haigekassa maksab.

 

Hambaravihüvitis

Tasuta hambaravi

Alla 19-aastastele ravikindlustatutele on hambaravi tasuta ainult haigekassa lepingupartnerite juures Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus nimetatud teenustele.

NB! Pärast isiku 19-aastaseks saamist osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes isiku viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati. Täpsem info laste hambaravist ja ortodontiast.

Nii ravikindlustatud, kui ravikindlustamata täiskasvanutel on õigus saada tasuta hambaravina vaid vältimatut abi, mida osutatakse siis, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Seda, kas tegemist on vältimatu abiga, otsustab hambaarst. Vältimatu abi saamiseks pöörduge palun haigekassa lepingupartnerite poole, sest haigekassa maksab osutatud teenuse eest ainult oma lepingupartneritele. Täpsem info vältimatu abi teenustest.

Hambaraviteenuse osutajal on õigus võtta ka visiiditasu. Visiiditasu võtmise õigus eriarstiabi (k.a. hambaravi) osutamisel on reguleeritud ravikindlustuse seaduse paragrahvidega 70 ja 72 (kuni 5 eurot). Visiiditasu võtmine on õigus, mitte kohustus ning sell  korra ja sageduse kehtestab iga tervishoiuteenuse osutaja ise.

 

Korduma kippuvad küsimused

K: 

1. Kas vanadus- ja töövõimetuspensionäridel, osalise või puuduva töövõimega isikutel ning üle 63-aastastele eakatel on õigus saada hambaravihüvitist?

V: 

Töövõimetuspensionäril või osalise ja puuduva töövõimega isikul on õigus saada hambaravihüvitist. Kuni 30.06.2017 oli neil õigus rahalisele hüvitisele  summas 19,18 eurot aastas. Alates 1. juulist 2017 suureneb hambaravihüvitis vanadus- ja töövõimetuspensionäridele, osalise või puuduva töövõimega isikutele ning üle 63-aastastele eakatele kuni 85 euroni aastas. Mitterahalist hüvitist saab kasutada ainult haigekassa hambaravi lepingupartnerite juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele.

K: 

2. Millised dokumendid tuleb pensionäril esitada haigekassale proteesihüvitise saamiseks?

V: 

Avaldus hüvitise taotlemiseks tuleb haigekassale esitada ainult sel juhul, kui pensionär ei ole esitanud avaldust hambaproteesiteenuse tegijale, et saada proteesid kohe hüvitise limiidi võrra soodsamalt.

Proteesihüvitise saamiseks tuleb haigekassale esitada avaldus ning hambaravi eest tasumist tõendav dokument.

Dokumendid on võimalik saata haigekassasse posti teel või e-posti teel, saates allkirjastatud avaldus koos skanneeritud lisadokumentidega aadressil info@haigekassa.ee. Proteesihüvitise avaldus on kättesaadav blankettide lehel.

K: 

3. Kellele makstakse ja kui suur on hambaproteesihüvitise summa? 

V: 

Alates 01.07.2017 hüvitab haigekassa isikule, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension või kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule üks kord kolme aasta jooksul hambaproteeside eest tasutavast summast 260 eurot.

Oma proteesihüvitise jääki saab kontrollida riigiportaali  teenusest "Hambaproteeside hüvitise limiidi kasutus", pöördudes haigekassa klienditeenindusse või oma raviarstilt.

K: 

4. Kas rase saab käia hambaid ravimas tasuta?

V: 

Hambaid tasuta ravida ei saa. Kuni 30.06.2017 oli rasedal õigus taotleda haigekassast rahalist hambaravihüvitist kuni 28,77 eurot aastas. Alates 1. juulist 2017 suureneb hambaravihüvitis rasedatele kuni 85 euroni aastas. Mitterahalist hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele.

 

K: 

5. Kui naine on rasedusega arvel erakliinikus, kas ka siis on naisel õigus mitterahalisele hambaravihüvitisele?

V: 

Juhul, kui rase käib teenusel erakliinikus on hüvitise saamiseks vajalik esitada haigekassale tõend kinnitatud rasedusest enne hambaraviteenuse kasutamist.

K: 

6.  Lapsel on vaja saada hambaravi. Hambaarst, keda laps külastas, ei ole haigekassa lepingupartner, mistõttu pidid vanemad tasuma lapse ravikulud. Arsti vahetada nad ei soovinud. Kas haigekassa hüvitab makstud arve alusel alaealise hambaravi? 

V: 

Tasuta hambaravi saavad alla 19-aastased kindlustatud nendes raviasutustes, mis on haigekassa lepingupartnerid (lepingupartnerid on kirjas haigekassa kodulehel). Kui hambaarstil haigekassa lepingut ei ole, peavad vanemad ise lapse hambaravi eest tasuma ning haigekassa neid arveid ei hüvita.

K: 

7. Alla 19-aastane kindlustatu käib oma hambaid parandamas. Järgmisel kuul saab ta 19-aastaseks, visiidiaja hambaarstile sai ta aga alles kahe kuu pärast. Kas ta peab edaspidi hambaravi eest ise tasuma?

V: 

Hambaravi osutatakse tasuta ühe aasta jooksul pärast isiku 19-aastaseks saamist juhul, kui ravivajadus ilmnes viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati. Seega peaks ta saama tasuta ravi sama hambaarsti juures ka järgmisel korral, mil ta on juba 19-aastane.

Esita küsimus

Hambaproteeside hüvitis

Proteesihüvitisele on õigus järgmistel ravikindlustatud isikutel:

 

Hüvitise saaja

   

Hüvitise taotlemiseks esitage
haigekassale:

   

Haigekassa hüvitab
üks kord kolme aasta jooksul

 

- Töövõimetuspensionär
- Vanaduspensionär

- Osalise või puuduva töövõimega isik
- Üle 63-aastane ravikindlustatud isik

- Avaldus 
- Proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument*

255,65 eurot

Hüvitise taotlemine

Selleks on kaks võimalust. Kindlustatu esitab avalduse kas:

hambaproteesi tegijale

või

haigekassale

Kindlustatu maksab siis hambaproteeside eest hambaproteesi tegijale vaid selle summa, mis ületab 255,65 eurot.

Hambaravi teenuse osutaja taotleb ise haigekassalt hüvitise summas kuni 255,65 eurot

Seda vaid juhul, kui isik ei ole esitanud hüvitise saamise avaldust hambaproteesi teenuse osutajale.

Esitada tuleb avaldus ja proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument*.

Haigekassa kannab hüvitise kindlustatu pangaarvele 90 päeva jooksul pärast nõutavate dokumentide laekumist haigekassa piirkondlikku osakonda.

*Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument sisaldab järgmisi andmeid:

1) dokumendi number;
2) tervishoiuteenuse osutaja nimi, asukoha aadress ja registri- või isikukood;
3) hambaarsti ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number;
4) isiku, kellele hambaraviteenust osutati, ees- ja perekonnanimi;
5) hambaraviteenuse nimetus ja arvnäitajad (kogus, hind, summa);*
6) hambaraviteenuse osutamise kuupäev;
7) dokumendi vormistaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kuupäev. 

Millal täitub 3 aastat ja saab taotleda uuesti hambaproteeside hüvitist?

Kui pensionärile pole varem hambaproteese valmistatud, siis hakatakse 3-aastast perioodi arvestama päevast, millal tema proteesid valmis said. Uuesti tekib tal hambaproteeside hüvitise taotlemise õigus, kui sellest kuupäevast on möödunud kolm aastat ning ta pöördub hambaproteeside parandamiseks või uute proteeside tellimiseks hambaarsti juurde.

Hüvitisest kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu. Kui kindlustatu ei tea täpselt, kui kaua eelmiste proteeside valmistamisest möödas on, soovitame seda täpsustada proteeside valmistajaga või uurida haigekassast enne hambaarsti juurde minemist. Seda saab  kontrollida  riigiportaali www.eesti.ee teenuse „Hambaproteeside hüvitise limiidi kasutus“ kaudu, saates allkirjastatud küsimuse haigekassasse postiga, e-postiga või külastades meie klienditeenindusi. 


Pange tähele!

Hüvitis makstakse välja sõltumata teenuse osutamise kohast.t Teenus võib olla saadud nii Eestis kui välisriigis. Kulutust tuleb tõendada korrektse hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendiga.

● Hüvitise saamise õigus aegub kolme aasta jooksul alates teenuse osutamisest.

● Hüvitise taotlemise avalduse blankett on saadaval haigekassa klienditeenindustes  ja haigekassa kodulehel. Haigekassa blankette väljastavad, edastavad ja abistavad nende täitmisel ka Saare, Valga ja Viljandi maavalitsused.

● Avalduse ja ravikviitungi saab haigekassale edastada järgnevalt:
- tuues dokumendid klienditeenindusse;
- posti teel Lastekodu 48, Tallinn 10144;
- e-posti teel, saates allkirjastatud avalduse koos skaneeritud lisadokumentidega aadressil info@haigekassa.ee.
NB! Skaneeritud dokumentide edastamisel juhime tähelepanu, et haigekassal on õigus andmete kontrollimise vajaduse korral nõuda Teilt makset tõendava originaaldokumendi esitamist.

Lisainfo haigekassa klienditelefonilt (+372) 669 6630, saates allkirjastades küsimuse info@haigekassa.ee, külastades klienditeenindusi  või riigiportaali www.eesti.ee teenuse „Hambaproteeside hüvitise limiidi kasutus“ kaudu.

Näide

Marta esimesed hambaproteesid hinnaga 195,78 eurot, valmisid 7. mail 2014.

Marta esitas haigekassale kulutuse hüvitamiseks avalduse ja teenuse eest tasumist tõendavad dokumendid. Sellest päevas algas Martal 3 aastane hüvitise periood. Haigekassa maksis 90 päeva jooksul avalduse saamisest Marta arveldusarvele proteesihüvitise 195,78 eurot.

2015. aasta novembris pöördus Marta proteeside parandamiseks taaskord arsti poole ning esitas haigekassale uue avalduse ja arve 69,78 eurot.

Haigekassa hüvitas 90 päeva jooksul Martale kasutamata hüvitise osa 59,87 eurot (255,65 eurot - 195,78 eurot = 59,87 eurot).
Kuna nüüd on Marta kogu proteesihüvitise ära kasutanud, on tal uuesti võimalik hüvitist taotleda alates 2017. aasta 8.maist.

 

Korduma kippuvad küsimused

K: 

1. Kas vanadus- ja töövõimetuspensionäridel, osalise või puuduva töövõimega isikutel ning üle 63-aastastele eakatel on õigus saada hambaravihüvitist?

V: 

Töövõimetuspensionäril või osalise ja puuduva töövõimega isikul on õigus saada hambaravihüvitist. Kuni 30.06.2017 oli neil õigus rahalisele hüvitisele  summas 19,18 eurot aastas. Alates 1. juulist 2017 suureneb hambaravihüvitis vanadus- ja töövõimetuspensionäridele, osalise või puuduva töövõimega isikutele ning üle 63-aastastele eakatele kuni 85 euroni aastas. Mitterahalist hüvitist saab kasutada ainult haigekassa hambaravi lepingupartnerite juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele.

K: 

2. Millised dokumendid tuleb pensionäril esitada haigekassale proteesihüvitise saamiseks?

V: 

Avaldus hüvitise taotlemiseks tuleb haigekassale esitada ainult sel juhul, kui pensionär ei ole esitanud avaldust hambaproteesiteenuse tegijale, et saada proteesid kohe hüvitise limiidi võrra soodsamalt.

Proteesihüvitise saamiseks tuleb haigekassale esitada avaldus ning hambaravi eest tasumist tõendav dokument.

Dokumendid on võimalik saata haigekassasse posti teel või e-posti teel, saates allkirjastatud avaldus koos skanneeritud lisadokumentidega aadressil info@haigekassa.ee. Proteesihüvitise avaldus on kättesaadav blankettide lehel.

K: 

3. Kellele makstakse ja kui suur on hambaproteesihüvitise summa? 

V: 

Alates 01.07.2017 hüvitab haigekassa isikule, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension või kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule üks kord kolme aasta jooksul hambaproteeside eest tasutavast summast 260 eurot.

Oma proteesihüvitise jääki saab kontrollida riigiportaali  teenusest "Hambaproteeside hüvitise limiidi kasutus", pöördudes haigekassa klienditeenindusse või oma raviarstilt.

K: 

4. Kas rase saab käia hambaid ravimas tasuta?

V: 

Hambaid tasuta ravida ei saa. Kuni 30.06.2017 oli rasedal õigus taotleda haigekassast rahalist hambaravihüvitist kuni 28,77 eurot aastas. Alates 1. juulist 2017 suureneb hambaravihüvitis rasedatele kuni 85 euroni aastas. Mitterahalist hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele.

 

K: 

5. Kui naine on rasedusega arvel erakliinikus, kas ka siis on naisel õigus mitterahalisele hambaravihüvitisele?

V: 

Juhul, kui rase käib teenusel erakliinikus on hüvitise saamiseks vajalik esitada haigekassale tõend kinnitatud rasedusest enne hambaraviteenuse kasutamist.

K: 

6.  Lapsel on vaja saada hambaravi. Hambaarst, keda laps külastas, ei ole haigekassa lepingupartner, mistõttu pidid vanemad tasuma lapse ravikulud. Arsti vahetada nad ei soovinud. Kas haigekassa hüvitab makstud arve alusel alaealise hambaravi? 

V: 

Tasuta hambaravi saavad alla 19-aastased kindlustatud nendes raviasutustes, mis on haigekassa lepingupartnerid (lepingupartnerid on kirjas haigekassa kodulehel). Kui hambaarstil haigekassa lepingut ei ole, peavad vanemad ise lapse hambaravi eest tasuma ning haigekassa neid arveid ei hüvita.

K: 

7. Alla 19-aastane kindlustatu käib oma hambaid parandamas. Järgmisel kuul saab ta 19-aastaseks, visiidiaja hambaarstile sai ta aga alles kahe kuu pärast. Kas ta peab edaspidi hambaravi eest ise tasuma?

V: 

Hambaravi osutatakse tasuta ühe aasta jooksul pärast isiku 19-aastaseks saamist juhul, kui ravivajadus ilmnes viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati. Seega peaks ta saama tasuta ravi sama hambaarsti juures ka järgmisel korral, mil ta on juba 19-aastane.

Vältimatu abi teenused

Tasuta hambaravi vältimatu abi korral

Kõigil täiskasvanutel sõltumata ravikindlustusest on õigus saada tasuta hambaravina vältimatut abi, mida osutatakse juhul, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Vältimatut abi osutatakse selliste erakorraliste seisundite korral, mis vajavad hamba väljatõmbamist või mädanikukolde avamist.  Seda, kas tegemist on vältimatu abiga, otsustab hambaarst. Vältimatu abi teenuste saamiseks tuleb pöörduda haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide poole, sest haigekassa maksab nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata täiskasvanule osutatud teenuse eest ainult oma lepingupartneritele. Kindlustuseta inimeste vältimatu abi tasutakse riigieelarvest.

Vältimatu abi korral hüvitatab haigekassa järgmisi hambaraviteenuseid:

 • Patsiendi uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine, raviplaani koostamine, hügieeni- või paradontaalindeksite määramine, hambakatu eemaldamine;
 • Pinnaanesteesia (limaskesta tuimestus)
 • Injektsioonanesteesia (süstiga tuimestus)
 • Ühe juurega hamba eemaldamine
 • Mitme juurega hamba eemaldamine
 • Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine
 • Mädakolde avamine ja ravimenetlus
 • Verejooksu peatamine õmblusega;
 • Järelkontroll pärast kirurgilist sekkumis
 • Hamba või implantaadi eemaldamine (osalise luu eemaldamisega)
 • Hamba rõntgenülesvõte
 • Kogu suu röntgenülevõte

 

Vältimatu abi korras haigekassa hüvitatavad teenused:

Tervishoiuteenuse nimetus

 kood

Haige uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine, raviplaani koostamine, hügieeni- või paradontaalindeksite määramine, hambakatu eemaldamine;

5400

Pinnaanesteesia;

5401

Injektsioonanesteesia;

5402

Ühe juurega hamba eemaldamine;

5328

Mitme juurega hamba eemaldamine;

5329

Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine;

5339

Mädakolde avamine ja ravimenetlused;

5330

Kirurgilise sekkumisega järelkontroll;

5331

Hemostaas õmblusega;

5333

Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga;

5335

Intraoraalne hambaülesvõte;

6059

Hammaste panoraamülesvõte.

6060